Menu
Home Page

Ysgolion Iach / Healthy Schools

Rydym yn falch iawn o'm statws Ysgol Iach yn Ysgol Ifor Bach ac ar ôl derbyn llwyddiant ym mhob cam o fenter Ysgolion Iach Caerffili, rydym nawr yn anelu at gyrraedd y wobr Ansawdd Genedlaethol. Er mwyn llwyddo, rhaid i ni ddangos ein bod yn parhau ac yn gwella'r weithredoedd rydym wedi eu gwneud yn flaenorol. Byddwn yn ddiochgar iawn i gael eich cefnogaeth wrth i ni weithredu hyn ac mae gennych ran bwysig i chwarae wrth i ni symud ymlaen. Gallwch ein cynorthwyo wrth sicrhau'r canlynol:

 

  • Dylai unrhyw fyrbrydiau o'r cartref fod yn iachus e.e ffrwyth
  • Dim losin neu ddiodydd melys
  • Dylid annog y plant sy'n cael brechdanau i ddod a bwydydd iachus yn eu bocsys bwyd – mae ffrwythau, llysiau, bara, grawnfwyd a dŵr yn enghreifftiau da. Cymerwch ofal gyda rhai bwydydd sy'n cynnwys caloriau heb i chi ystyried!
  • Annogir y plant i ddod â photel CLIR o ddŵr i'r ysgol yn ddyddiol.
  • Dim cacennau penblwyddi - bydd eich plentyn yn gwisgo het arbennig yn lle. 

Os oes gennych unrhyw arbenigedd neu syniadau a fyddai yn fuddiol wrth i ni anelu am y wobr anrhydeddus yma a wnewch chi gysylltu a Mrs.C.Jones a Mrs.L Monicio ein cydlynwyr Ysgol Iach, os gwelwch yn dda.

 

Gyda chefnogaeth cyson y plant, staff a rhieni, gallwn sicrhau bod y plant yn arddangos agweddau positif tuag at fywyd iachus. Wedi'r cyfan – rydym i gyd yn anelu at un peth angenrheidiol - i fagu plant iach, ffit ac hapus ar gyfer y dyfodol!

We take pride in our Healthy School status here at Ysgol Ifor Bach and are pleased to have achieved all six phases of the Caerphilly Healthy Schools scheme. Our next step is to aim for the National Quality Mark award which involves collating our evidence and continuing to look for ways to improve the healthy actions we have previously done. Your support is greatly appreciated and you play a vital part in assisting us by ensuring the following:

 

  • Fruit / vegetables only at break time
  • No sweets or fizzy drinks
  • Pupils who bring a packed lunch should be encouraged to bring healthy foods and drinks in their lunch boxes – plenty of fruit, vegetables, wholemeal bread and water are a few examples. Watch out for those hidden calories in certain foods!
  • Pupils should bring a CLEAR bottle of water to keep on their desk every day.
  • Birthdays are celebrated with your child wearing a special hat and sash - please refrain from sending in any birthday cake. Diolch

 

If you have any expertise or additional ideas which would be beneficial in leading us forward for this prestigious award, please contact Mrs.C.Jones & Mrs.L.Monico, our healthy school coordinators.

 

With both staff and parental support we can strive to ensure that the children display positive attitudes towards leading a healthy lifestyle. After all – we all share the same goal – to nurture our children into becoming healthy, fit and happy adults for the future!

Syniadau Bocsys Brechdanau Iachus  / Ideas for Healthy Sandwich Boxes

 

Cadwch y bocs yn oer – er mwyn osgoi gwenwyn bwyd

Dylai bocsys bwyd gael eu cadw’n oer – yn ddelfrydol defnyddiwch focs bwyd wedi’i inswleiddio gyda phaciau rhew neu garton o sudd wedi’i rewi er mwyn ei gadw’n oer. Os bydd brechdanau’n cael eu paratoi y noson gynt, storiwch nhw yn yr oergell dros nos. 

 

Keep it cool – avoid food poisoning 

Lunchboxes should be kept cool – ideally use an insulated lunchbox with icepacks or a frozen carton of juice to keep it cool. If sandwiches are prepared the previous evening, always store them in a fridge overnight. 

Gwybodaeth Llau Pen / Headlice Information

Prosiect Spectrum  / Spectrum Project

Cynllun Gwen / Designed to Smile 

 

 

How to brush our teeth

Advice and tips about the best way to look after our teeth by brushing them correctly.

Cynllun Ffliw / Flu Programme

 

Top