Menu
Home Page

Fferm Ty Fry

Gweithgareddau Dysgu Cartref - Home Learning Activities

 

Croeso i dudalen Fferm Tŷ Fry! Mae llawer iawn o weithgareddau yma i'ch diddanu yn ystod yr wythnosau nesaf!

Welcome to Fferm Tŷ Fry's page! We have plenty of activities, stories and songs to keep you entertained during the coming weeks! 

Mwynhewch! Enjoy!

Wythnos/Week

13/07/2020

Cylchlythyr | Newsletter

Gweithgareddau'r wythnos / this week's activities

Amserlen fideo's / Video clip timetable

Cân yr Wythnos - O Dan y Môr Cyw | Cyw's Under the Sea Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Hey Mistar Urdd

Hey Mistar Urdd
come and dance along with Mr Urdd

Wythnos / Week

06/07/2020

Cylchlythyr | Newsletter

Sanau Olympaidd Ysgol Ifor Bach | Ifor Bach Socks Olympics

Cerdyn Sgorio | Score Card

Sanau Olympaidd IforBach

Still image for this video

Amserlen Dysgu Cartref | Home Learning Timetable

Gweithgareddau Hwyl | Fun Activities - Please follow links to programmes in the document itself - 'Worksheets' section above

Cân yr Wythnos - Cadw'n Heini - Song of The Week

Wythnos/ Week

29/06/2020

Cylchlythyr Fferm Ty Fry Newsletter

Grid Gweithgareddau | Activities Grid

Amserlen Dysgu Cartref

Cân yr wythnos | This Week's Song - Cân lliwiau Cyw | Cyw's Colours Song

Dewch i wylio mwy o ganeuon, rhaglenni a chwarae gemau Cyw ar s4c.cymru/cyw Play Welsh games, watch programmes and see more songs on the bilingual Cyw Websit...

Wythnos/Week

22/06/2020

Cylchlythyr | Newsletter 22.06.2020

Grid Gweithgareddau'r Wythnos / This Week's Activity Grid

Stori’r wythnos / This week’s story

Still image for this video

Cân yr wythnos - Brysia Wella Cyw | This week’s song - Cyw's Get Well Soon Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Siapau 2D Shapes

Still image for this video

Sesiwn Ioga - Coeden | Yoga session - Tree

Still image for this video

Ioga Yr Hugan Fach Goch | Little Red Riding Hood | Kids Fairytale Fitness / Yoga (2019)

A modern version of the classic tale incorporating physical fitness and self-regulation skills. Little Red Riding Hood helps young children to understand the...

Wythnos/Week  15/06/2020

Cylchlythyr yr wythnos / This week's newsletter

Grid Gweithgareddau / Activities Grid

Cân yr Wythnos / This Week's Song - Cân Anifeiliaid Cyw - The Animals Song

Wyt ti'n barod i wneud sŵn gyda Cyw? Mae llwythi o gemau a fideos ar gael ar wefan Cyw - clicia http://s4c.cymru/cyw i chwarae! Are you ready to make some no...

Un yn fwy / un yn llai One more/one less

Still image for this video
                                  Wythnos/Week 08/06/2020

Grid gweithgareddau 08/06/2020 Activities grid

Stori’r Wythnos / This Week’s Story

Still image for this video

Cân yr Wythnos - Tedi / This Weeks’s Song- Teddy

Still image for this video

Geiriau Cân yr wythnos / Words for Song of the week

Llythyren yr wythnos - a - letter of the week

Still image for this video
Dewch i ddysgu am lythyren yr wythnos a cheisiwch ffurfio un eich hun.
Come and learn about this week’s letter and try to form the letter yourself. Try to see how many creative ways you can form the letter.

Caneuon Ffurfio a

Dewch i ganu wrth i chi ffurfio llythyren yr wythnos / come and sing along as you form this week's letter.

Taflenni ffurfio a / formation worksheets - a

Gweithgaredd Ble mae Tedi? /Where is Teddy activity

Still image for this video

Gweithgaredd Mathemateg - ble mae Tedi? / Maths activity - where's Teddy?

Gweithgaredd didoli poeth ac oer / Hot and cold sorting activity

Arbrawf losin tedi / gummy bear experiment

Sesiwn Yoga / Yoga Session

Wythnos/Week 01.06.2020

 

Cylchlythyr Fferm Ty Fry Newsletter 01/06/2020

Stori’r Wythnos/ Story of the Week

Still image for this video
Elen Benfelen
Goldilocks and the Three Bears

Mathemateg - bach, canolig a mawr / Mathematics - small, medium and large

Still image for this video

Ffurfio rhifau 0-3 Number formation

Still image for this video
Dewch i ymarfer ffurfio rhifau 0, 1, 2, 3.
Come and practise your number formation 0, 1, 2, 3

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'e'

Dyma gyflwyno sain 'e' fel rhan o gynllun Tric a Chlic.

Cyfarwyddiadau creu uwd / Making porridge

Still image for this video
Beth am drio creu uwd fel y tri arth yn ein stori? Cofiwch fod angen oedolyn i wneud y dasg yma.
How about making porridge like the three bears in our story? Remember that you need an adult to do this task!
Wythnos / Week - 18/05/2020

Cylchlythyr Fferm Ty Fry Newsletter 18/05/2020

Grid gweithgareddau'r wythnos / this week's activities grid

Stori'r Wythnos / This Week's Story - Pori'r Pry Copyn

Cân yr Wythnos - Pori’r Pry Copyn - Song of the Week

Still image for this video
Dewch i wylio / Come and watch

Wythnos /Week 11/05/2020

Cylchlythyr Fferm Ty Fry newsletter - 11/05/20

Grid Gweithgareddau / Activities Grid 11.05.2020

Cwtsh | Amser Stori Atebol

A bilingual adaptation of 'Hugless Douglas', by world famous children's author David Melling. The book is part of our 'Cyfres Cwtsh'; 'Hugless Douglas' serie...

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'h'

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'p'

Dyma gyflwyno sain 'p'. Mwynhewch!

Cân yr Wythnos - Cân Ffrindiau Cyw | Cyw's Friends Song

Mae llwyth o ganeuon i'w canu, gemau i'w chwarae a rhaglenni i'w gwylio ar wefan Cyw! http://s4c.cymru/cyw There are lots more songs to sing, games to play a...

Mr Hapus Ydw i

Gwrandewch, canwch a mwynhewch!
Please listen, sing along and enjoy!

Gwybodaeth Lles / Wellbeing Information  smiley

Wythnos /  Week - 04/05/20

Cylchlythyr Fferm Ty Fry Newsletter 04.05.2020

Wythnos VE Week 4.5.20

Grid gweithgareddau'r wythnos / This weeks activity grid.

Yr Wyddor Morse Code Alphabet

Sing as We Go

Amser canu/World War 2 Sing along

WYTHNOS / WEEK - 27/04/2020

Cylchlythyr yr wythnos - 27/04/2020

Grid gweithgareddau'r wythnos / Activity grid for this week

CÂN YR WYTHNOS / SONG OF THE WEEK

Cân y Trychfilod

Cân Trychfilod Cyw | Cyw's Bugs Song

Dere mewn i fyd bach y trychfilod gyda Cyw! Mae llwythi o gemau a fideos ar gael ar wefan Cyw - clicia http://s4c.cymru/cyw i chwarae. Come and see the tiny ...

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'm'

Dyma sesiwn 1 cam melyn Tric a Chlic.

Wythnos / Week - 20/04/2020

Cylchlythyr Dysgu Cartref/ Home Learning Newsletter 20/04/2020

Grid gweithgareddau'r wythnos / This weeks activity grid.

Stori’r Wythnos - Y LINDYSYN LLWGLYD IAWN - This weeks’ story

Still image for this video
Cân yr wythnos  / Song of the week

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and programmes.

Gweithgareddau Pasg / Easter Activities

llyfryn gweithgareddau / activity booklet

Sesiwn Ganu / Singing

Beth am ganu cân? dilynwch y ddolen yma er mwyn clywed caneuon rydym yn canu yn ystod sesiynau ganu..

Why not sing some Easter songs? Follow this link to find a few songs we sing in our singing session.

Ryseitiau Pasg Mrs Lewis / Mrs Lewis' Easter Recipes 

Nythod siocled / Chocolate nests

Rocky road Pasg / Easter rocky road

crempogau bwni Pasg / Easter bunny pancakes

bisgedi wy Pasg / Easter egg cookies

 

Ryseitiau blasus / Yummy Easter recipes

Wythnos 2 / Week 2 - 30/03/2020

Cylchlythyr Dysgu Cartref / Home Learning Newsletter 30/03/2020

Gweithgareddau Dysgu Cartref / Home Learning activities 30/03/2020

Stori'r wythnos - Anifeiliaid Bach y Fferm - This weeks' story

Stori hyfryd am anifeiliaid y fferm a'u rhai bach i chi fwynhau gyda'ch rhai bach chi!
A lovely spring-time story all about farm animals and their babies for you to enjoy with your little ones.
(With English subtitles if needed.)

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Sesiwn fathemateg / Maths session
Un o hoff ganeuon Ty Fry - Cân sy'n ymarfer cyfri i bump a nol.
One of Ty Fry's favourite songs - A song to practice counting to five and back.

Can yr wythnos - Misus Wishi Washi - This weeks' song

Still image for this video
Dewch i fwynhau gan am anifeiliaid y fferm, tybed os fydd y plant yn cofio'r symudiadau?
Come and enjoy this weeks' song about farm animals. I wonder if the children will remember the moo-ves?
Wythnos 1 / Week 1 - 23/03/2020

Grid gweithgareddau Wythnos 23/03/2020 weekly activities grid

Amser Stori Atebol - Cyfres Cwtsh Paid a Phoeni

Amser Stori/ Story Time

Eisteddwch i fwynhau'r stori hyfryd yma!

Enjoy this lovely story with your family!

Mwynhewch! Enjoy!

'Dyn ni yn Mynd i Hela Arth / We're Going on a Bear Hunt | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Gweithgaredd lles dydd Gwener Gwych - Stori Yoga! / Our fantastic Friday well being PE session - Yoga story!
A Cosmic Kids yoga adventure for younger kids based on the lovely story by Michael Rosen, We're Going on a Bear Hunt. Join Jaime as we try to catch a big one...

Caneuon / Songs

Cân y cyfri

Mae’r plant yn dwlu canu hon yn y dosbarth!
The children love singing this in class!

Bore Da!

Still image for this video
Rydym ni’n canu ‘bore da’ i’n gilydd bob dydd ar y mat.

We sing ‘bore da’ every morning on the mat

Dyddiau’r wythnos / Days of the week

Still image for this video

Sut mae’r tywydd heddiw? How is the weather today?

Still image for this video

Clap Clap

Troi ein Dwylo

Still image for this video
Storïau / Stories

Croeso cynnes i deulu Fferm Tŷ Fry!

Welcome to Fferm Tŷ Fry!

 

Ein nod yma yw creu awyrgylch hapus, croesawgar a hamddenol lle bydd pob plentyn yn teimlo’n ddiogel ac yn cael cyfleoedd gwerthfawr i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau chwarae strwythuredig a phwrpasol.

 

Our aim is to create a happy, welcoming and relaxed enviroment here in the Nursery where your child will feel safe and enjoy experiencing a variety of structured and purposeful play activities.

 

Dyma ni, Fferm Tŷ Fry, 25 o blant bach bywiog. 19 o ferched a 6 o fechgyn.

 

We are 25 lively children here at Fferm Tŷ Fry. 19 girls and 6 boys.

 

Mrs Roberts yw ein hathrawes ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher, a Mrs Davies yw ein hathrawes ar ddyddiau Iau a Gwener. Rydym hefyd yn hynod ffodus i gael cymorth a gofal gan Mrs Lewis a Mrs Hallett yn ddyddiol.

 

Mrs Roberts will be teaching us on Monday, Tuesday and Wednesday and Mrs Davies each Thursday and Friday. We are also lucky to have Mrs Lewis and Mrs Hallett to support and care for us each day.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Y Peiriant Amser”

 

Our theme this term is ‘The Time Machine’

 

 * Pethau i’w Cofio

 

  • Ymarfer Corff – Pob dydd Mercher a Ddydd Gwener. Gwisgwch eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol: llodrau/trywsus du, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg.
  • Poteli dŵr – anogir y plant i ddod â photel o ddŵr i’r ysgol bob dydd (dŵr yn unig os gwelwch yn dda).
  • Enw ar bopeth – A fyddech gystal â sicrhau bod enw eich plentyn wedi‘i ysgrifennu’n glir ar bob darn o ddilledyn, gan gynnwys cotiau, bagiau ac esgidiau.
  • Ffrwythau – Dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta yn ystod y dydd, neu mae modd talu 20c yn ddyddiol (£1 yr wythnos) i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.
  • Byrbryd Iachus – bob dydd Gwener bydd cyfle i’ch plentyn brynu byrbryd iachus. Fe fyddwch yn derbyn bwydlen bob hanner tymor. Gofynnir yn garedig i chi gyfrannu 50c yr wythnos tuag at y gost. Rhaid talu erbyn dydd Mawrth os gwelwch yn dda.

 

 

 * Things to Remember  

 

  • P.E. - every Wednesday and Friday – can all pupils please wear their P.E. kit to school (plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).
  • Water bottles – bringing their own water bottle is encouraged daily (water only please).
  • Name on everything!! Please ensure that your child’s name is written clearly on all of his/her school uniform, including coats, bags and shoes. It is inevitable that items of clothing will get mixed up from time to time.
  • Fruit – we are a healthy school here at Ifor Bach, please provide a healthy snack for your child to eat during the day. Alternatively a piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop (£1 per week).
  • Healthy Snack Friday – each Friday we offer the children a range of healthy snacks. You will receive a menu each half term stating which snack will be on offer. We ask that you kindly contribute 50p a week if your child would like to purchase a healthy snack. Payment should be made by the Tuesday of each week.
Top