Menu
Home Page

Craig yr Hufen

Croeso i Craig yr Hufen!

 

A warm welcome to Fferm Craig yr Hufen

 

Mr Hughes yw ein hathro dosbarth, rydym yn ffodus iawn hefyd o dderbyn cymorth gan Ms Griffiths.

 

Mae 20 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. 8 ohonynt yn Derbyn a’r gweddill ym mlwyddyn 1. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, cyffrous a hapus.

 

Mr Hughes is our class teacher, and we are also very lucky to have Ms Griffiths support us.

 

There are 30 of us in the class. 8 of us are in Reception and the rest of us are in year 1.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Darn bach o dir’.

Our theme this term is 'Small piece of land'. 

Llafar hwyl yn yr haf/ Oracy 

 

Dewch i ymarfer i ddweud patrymau brawddegau dros yr haf. Please practice and say these sentences over the summer. 

Ateb cwestiynau Oes neu Nac oes/ Answering Oes or Nac oes questions

Still image for this video

Ble mae tedi? - Ymarfer Arddodiad / Where is teddy? - Practicing preposition

Still image for this video

Dewch i ymarfer 'Rydw I'n hoffi' neu 'Dydw i ddim yn hoffi' / Let's practice I like and I do not like

Dewch i ymarfer 'Mae gen i' ac 'Does gen i ddim' - Lets practice I have and I do not have

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Wythnos 14 13.7.20 

Cylchlythyr 13.7.20 Newsletter

Grid gweithgareddau 13.7.2020 Activities

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (13.7.2020)

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Haf braf

Drilio Iaith - I wneud yn ddyddiol/ To do daily

Still image for this video

Mathemateg a rhifedd

TAPAS 13.6.20 - I wneud yn ddyddiol/ To do daily

Still image for this video

Wythnos 13 6.7.20 - Wythnos chwaraeon

Cylchlythyr 6.720 Newsletter

Grid gweithgareddau 6.7.2020 Activities + Sports challenges of the week

Wythnos mabolgampau - Dewiswch o'r grid a danfonwch eich fideo! Sports week - Choose from the grid and send your video!

Still image for this video

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (6.7.2020)

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Stori'r wythnos - Crwban a'r ysgyfarnog

Still image for this video

Sialens y Haca Ysgol Ifor Bach! Fedrwch chi ei wneud? Ysgol Ifor Bach Hakka challenge! Can you do it?

Still image for this video

Gerifa thematig i ddarllen a sillafu - Thematic words to write and spell

Still image for this video

Darllen a deall - Reading comprehension

Still image for this video

Ysgrifennu am eich hoff chwaraeon -Writing sbout your favourite sports

Still image for this video
Rhowch y chwaraeon yma mewn i drefn y wyddor Gymreig - Put these words in the Welsh alphabetical order

Mathemateg a rhifedd

Tapas 6.7.20 - I wneud yn ddyddiol - To do daily

Still image for this video

Darllen ac ysgrifennu rhifau fel geiriau - Reading and writing numbers as words

Still image for this video
Tasg defnyddio llinell rhif i ddarganfod y rhif coll - Using a number line to find out the missing numbers

Big Maths - Gwahanol sialensau

Creu patrwm ailadroddus - Making repeating patterns

Rydw i eisiau..  

Beth am drio?

 

Beth am her? 

Gwybodaeth a dealltwriaeth y byd

Tasg cysylltu adnoddau at ei chwaraeon - Connect resources to the correct sport.

Labeli crwban - Labelling a tortoise

Still image for this video
Beth am wneud yr ysgyfarnog hefyd? How about doing the hare too?

Wythnos 12 - 29.6.20 - Tyfu/ Dyma fi eto! 

Cylchlythyr 29/6/20 Newsletter

Gweithgareddau dysgu - Learning activities 29.6.20

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (29.6.2020)

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Bili Broga a'r peli bach duon

Still image for this video

Carioci - Pen ysgwyddau coesau traed

Still image for this video

Drilio iaith - 29.6.20 - I wneud yn ddyddiol/ To do daily

Still image for this video

Darllen a Deall 29.6.20

Still image for this video

Geirfa stori - Sillafu a thynnu llun - Spelling a draw a picture

Still image for this video

Ysgrifennu hunain bortread byr

Still image for this video

Mathemateg a rhifedd

TAPAS Mathemateg - I wneud yn ddyddiol/ To do daily

Still image for this video

Dulliau adio a thynnu - Addition and subtraction methods

Still image for this video

Gwybodaeth a dealltwriaeth y byd

Coeden Teulu - Family Tree

Still image for this video
Syniadau/ Ideas

Geirfa tyfu - I dynnu llun a labeli/ To draw a picture and label

Still image for this video

Cylch bywyd broga - Frog life cycle

Still image for this video

Wythnos 11 - 22.6.20 - Môr ladron drws nesa

Cylchlythyr 22/6/20 Newsletter -Môr ladron drws nesa

Gweithgareddau dysgu - Learning activities 22.6.20

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (22.6.2020)

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Y môr ladron drws nesa

Gwrandewch ar y stori pob dydd

Drilio iaith 22.6.20 - I wneud yn ddyddiol/ To do daily.

Still image for this video

Darllen a deall - Reading comprehension

This video is being processed

This may take several minutes. Once the processing is complete, the video will be shown here.

This video is being processed

This may take several minutes. Once the processing is complete, the video will be shown here.

Geirfa thematig i ddarllen a sillafu/ Thematic words to read and spell

Still image for this video
*Beth am dynnu llun ystyr y gair?*

Ysgrifennu cyfarwyddiadau/ Writing instructions

Still image for this video

Chwilair/ Wordsearch - Môr ladron/ Pirates

Mathemateg a rhifedd

TAPAS 22.6.20 - **I wneud yn ddyddiol/ To do daily**

Still image for this video

Dewch i ddarllen ac ysgrifennu rhifau trefnol/ Come to read and write ordinal numbers!

Still image for this video
Beth am greu cwis eich hunain? How about making your own quiz?

Cyfeiriad/ Direction - Beth am greu ynyd eich hunain i symud y fôr leidr/ How about making your own island to move the pirate?

Still image for this video
Tasg: Un yn fwy/llai hyd at 20 a 10 yn fwy/llai i 100 am her
Does dim angen argraffu - beth am ysgrifennu'r atebion? 
You do not need to print. How about writing the answers?

Rydw i eisiau i chi i wneud...

Beth am drio...? How about trying..?

Tasg rhesymu mathemateg/ Mathematical reasoning task

Beth am dynnu lluniau ac ysgrifennu'r atebion? / How about writing and drawing pictures of your answers?

Gwybodaeth a dealltwriaeth y byd
Dylunwch fap trysor:

 

Tasg: Suddo neu arnofio/ Sink o'r float - Gallwch argraffu neu copio/ You can print o'r copy

Syniadau i greu cwch sydd yn arnofio:

Gweithgareddau ychwanegol

Ioga Môr ladron/ Pirates yoga

Wythnos 10 15.6.10 - Pysgod Dewi

Cylchlythyr 15/6/20 Newsletter - Pysgod Dewi

Gweithgareddau dysgu - Learning activities 15.6.20

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (15.6.2020)

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Stori'r wythnos - Pysgod Dewi

Still image for this video
Please listen and read this story to do this weeks activities

Cân yr wythnos - Pysgod Dewi

Still image for this video

Drilio darllen a sillafu dyddiol iaith - Daily reading and spelling words

Still image for this video

Darllen a deall - atebion ar ddydd Gwener

Still image for this video

Tasg - Sioe Bypedau - Puppet show task

Still image for this video
Diolch Mr Harries!

Geirfa o'r stori - Pysgod Dewi - Beth am ysgrifennu amdannyn nhw?

Geirfa thematig i gyd-fynd â'r thema

Still image for this video

Chwileiriau anifeiliaid y môr - Under the sea creatures wordsearch

Tasg ffeil feithiau - Fact file

Ffoneg deuseiniau i ddarllen - Geiriau au-ae-ai

Still image for this video

Mathemateg a rhifedd

TAPAS 15.6.20 - I wneud yn ddyddiol - To do daily

Still image for this video

Cynhwysedd - Capacity (Tasg) Tasgau a sialensau ar ddiwedd y fideo - Tasks and challanges at the end of the video

Still image for this video

Cwis rhesymu ar gynhwysedd - Reasoning quiz on capacity

Still image for this video

Odrifau ac Eilrifau - Tasg a sialensau ar ddiwedd y fideo - Tasks and challenges at the end of the video

Still image for this video

Big maths - Gwahanol sialensau - Different challanges

Tasg - Lliwio symiau mathemateg

Problemau geiriol mathemateg ar stori Pysgod Dewi

Gwyddoniaeth a thechnoleg

Tasg wyddoniaeth arbrawf wy - Tasgau ysgrifennedig islaw - Scientific egg experiment - Written task on the experiment below

Still image for this video

Cofnodi'r arbrawf - Recording the experiment

Cadwyn bwyd anifeiliaid y môr - Sea creatures food chain

Still image for this video
Beth am ymchwilio a chreu cadwyn bwyd eich hunain ar anifeiliaid?
How about researching and making your own animal food chain?

Labeli Pysgodyn - Labeling a fish - Beth am ddewis anifail arall ar ôl labeli'r pysgodyn? How about choosing a different sea creature after labelling the fish?

Sut i greu gêm pysgota - How to make a fishing game - Gallwch ychwanegu geiriau neu rhifau

Still image for this video
Gweithgareddau ychwanegol

Sut i wneud cwch allan o bapur

Origami Pysgod

Wythnos 9 - Rhyfel Mawr y Pants!  

Cylchlythyr 8/6/20 Newsletter - Deinosoriaid - Dinosaurs!

Gweithgareddau dysgu - Learning activities

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (8.6.2020)
Iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Stori'r wythnos - Rhyfel Mawr y Pants

Still image for this video

Can yr Wythnos - Rhyfel Mawr y Pants - Diolch Mr Harries

Still image for this video

Drilio iaith 8/6/30 - I wneud yn ddyddiol - To do daily!

Still image for this video

Ysgrifennu Cerdyn Post - Writing a Post Card

Still image for this video

Odli fel Rapsagliwn - Beth am chwilio am eiriau odli yn y llyfr yr wythnos?

Still image for this video

Cwbwlhau cerddi deinosoriaid - Finishing dinosaur poems. Diolch Miss Evans!

Still image for this video

Darllen a deall - atebion ar ddydd Gwener

Still image for this video

Darllen a deall cwestiynau - Reading comprehension questions

Mathemateg a rhifedd

Tapas 8.6.20 I wneud yn ddyddiol - To do daily!

Still image for this video

Beth am ddwblu lego neu deinosoriaid i 20? How about doubling lego or dinosaurs to 20?

Still image for this video

Cyfri fesul 2 gyda olion traed. Counting 2's with dinosaur footprints.

Still image for this video

Big maths - different challnges

Gwyddoniaeth a thechnoleg

Ffeil ffeithiau deinosoriaid - Dinosaur fact file

Still image for this video

Her/ Challenge: Mwy o ffeithiau am ddeinosoriaid! More facts about dinosaurs!

Dewch i greu esgyrn a ffosiliaid deinosoriaid! Come and make dinosaur fossils and bones! Diolch Miss Evans!

Still image for this video

Beth am greu cartref i'r deinosor? How about making a home for the dinosaur?

Still image for this video

Syniadau Mr Harries! 

 

Wythnos 8 - Wythnos ddarllen am ddeinosoriaid! 

Cylchlythyr 1/6/20 Newsletter - Deinosoriaid - Dinosaurs!

Amserlen Google Meets - Google Meets timetable

Gweithgareddau dysgu - Learning activities

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (1.6.2020)

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Stori'r wythnos - This weeks story - Marged a'r deinosor

Still image for this video

Daniel y Dinosor Doniol

Still image for this video

Careoci - Daniel y deinosor

Still image for this video

Rap y deinosoriaid - Dinosaur rap!

Still image for this video

Drilio iaith 1/6/30 - I wneud yn ddyddiol - To do daily!

Sillafu berfau - odd

Still image for this video

Cwis Marged a'r deinosor quiz!

Darllen a deall 1.6.20 - Reading comprehension

Mathemateg a rhifedd

Tapas 1.6.20 I wneud yn ddyddiol - To do daily!

Siapiau 2D - 2D Shapes!

Still image for this video

Siapiau 3D - 3D Shapes!

Still image for this video

Creu deinosoriaid allan o siapiau 3D neu 2D!

 

Big maths - gwahanol heirau - different challenges!

Pa ddeinosor oedd y mwyaf? Dewch i ddarganfod! Dyma rhai - ond beth am ymchwilio mwy eich hunain? 


Which dinosaur is the biggest? Come to investigate! Here are some - how about researching more? 

 

Gwyddoniaeth a thechnoleg

Enwau deinosoriaid - Dinosaur names!

Didoli Deinosoriaid - Grouping dinosaurs

Deiagram Venn - Can copy or print

Deiagram Caroll - Can copy or print

Iechyd a Lles/ Health and Wellbeing

Creu daliwr breuddwydion - Making your own dream catchers

Blog breuddwydion - Dream blog - Jar

Ioga deinosoriaid! Gallwch symud fel deinosor?

Wythnos 7/ Week 7 - STEM

Wythnos STEM Week- cylchlythyr 18.4.2020

**Grid Gweithgareddau/ Home activities grid**

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (4.5.2020)

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu

Stori Wendi Wlannog a'r lili Wyddfa

Still image for this video

Can yr wythnos - Tren bach yr wyddfa - Diolch Mr Harries

Still image for this video

Drilio Iaith CYH i wneud yn ddyddiol - to do daily

Ffoneg Gwyrddlas - 5 y dydd/ 5 words to read and spell a day

Sillafu geiriau 'wy'

Still image for this video

Darllen a deall/ Reading comprehension

Atebion ar ddydd Gwener/ Answers on Friday!

Gweithgareddau ychwanegol sillafu

Mathemateg a rhifedd

Drilio Mathemateg i wneud yn ddyddiol- to do daily

Didoli sbwriel ac ailgylchu - grouping rubbish and recycling

Sgipiwch i 3:24 i weld sut i greu pictogram - Skip to 3:24 to see how to create a pictogam

Ewch am dro i weld faint o sbwriel sydd yn eich ardal ar y llawr. Ewch ar hwb i greu pictogram.
Go for a walk to see how much rubbish is on the floor in your local area. Go on hwb to create a pictogram.

Dewch i helpu Wendi Wlannog i ddatrys y problemau yma!

Maths mawr/ Big maths

Gwyddoniaeth a thechnoleg

Arbrawf blodau

 Wythnos 6/ Week 6

Cylchlythyr CYH Newsletter - 11.4.2020

Gweithgareddau cartref/ Home activities

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (4.5.2020)
Iaith a llythrennedd/ Literacy

Stori'r wythnos - Y llipryn llwyd

Amdana i/ About me

Ffon adduned/ Wishing stick

Dewch i defnyddio'r patrwm brawddeg

Cam 2 - Ffoneg Oren

Ffurfio llythrennau

Mathemateg a Rhifedd/ Mathematics and Numeracy

Drilio dyddiol mathemateg/ Daily mathematics drilling

Beth am greu'r un cwestiynau eich hunain? How about making your own style questions?

Mesur gwahanol darnau o'r corff.

 

Dewch i drasio a mesur gwahanol darnau o'r corff gan ddefnyddio gwahanol adnoddau. 

Lets trace and measure different parts of the body by using various materials! 

Maths mawr/ Big maths

Iechyd a Lles/ Health and Wellbeing

Clymu Carau/ Tying laces

Creadigol/ Creative

Trasio'r corff/Tracing the body

 

Peintio carreg/ Painting a rock

 


 

Gwybodaeth a dealltwriaeth y byd/ Knowledge and understanding of the world

Platiau iachus/ Healthy plates (you can copy - no need to print)

Diet cytbwys/ Balanced diet

             Wythnos 5/ Week 5 - VE Day

Edmunds' Family Album 1945 Challenge

Sing as We Go

Dewch i ganu caneuon yr Ail Ryfel Byd/ Come and join in a World War Two Sing Along

Wythnos VE Week 4.5.20

Cylchlythyr disbarth VE Day - VE Day Class Newsletter

Grid gweithgareddau (lincs o fewn) - Activities grid (links within)

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities (4.5.2020)

Dyma cyfarwyddiadau o sut i greu cadwyni cyfri gan Mr Harries! Here are the instructions on how to make counting paper chain by Mr Harries! Diolch!

Still image for this video

Dyma cyfarwyddiadau o sut i greu crempog gan Mr Harries! Here's instructions on how to make pancakes by Mr Harries! Diolch!

Still image for this video

Addurn VE/ VE day decoration

Cadwyni pobl/ People chains

Cod More enw/ Morse code name

Geiriau heddwch ar gyfer Wordart/ Peaceful words for Wordart

Baner Bunting i gopio/ Bunting flag to copy

Adeiladu spitfire/ Build a spitfire

Dylunio medal/ Design a medal

                    Wythnos 4/ Week 4

Cylchlythyr/ Newsletter 27.4.20

 Gweithgareddau wythnos 4 / Week 4 activities

 

Croeso i chi aros am y tiwtorials cyn gwneud y gweithgareddau. Beth am drio y tasgau eraill? You're welcome to wait for the tutorials before doing the activities. How about trying the other tasks? 

 

  

Y feipen enfawr - Pie Corbett

Y feipen enfawr llwybr stori - Story Path

Y feipen enfawr!

Can yr wythnos - Song of the week - Daw hyfryd fis

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional                                                              activities

Hufen - ffoneg

Geiriau sillafu / Spelling words

 

 

Dyma gêm ar lein i gyd-fynd/ Here's an online game to go with the words! 

 

https://wordwall.net/play/1464/269/434

 

Labeli cerbydau

 

Creadigol/ Creative

 

Creu sioe pyped / Creating a puppet show

 

 

Futuristic transport

 

Ymchwilio mewn i wahanol pontydd / Research different bridges

 

'Mae'r pont yn...'  - The bridge is.... 

 

Mesur gan ddefnyddio unedau ansafonol - Measuring using non-standard units

Maths mawr / Big maths

 

*Does dim angen argraffu - gallwch ei gopio! There is no need to print - you can copy!*

Problem y dydd/ Problem of y day! 

 

------------------------------------------------------------
                                Wythnos 3 - 20.4.20

Cylchlythyr 20.4.20

20.4.20

 

Bore da pawb, gobeithio eich fod chi wedi cael gwyliau pasg hyfryd a chroeso nôl. Dyma ein gweithgareddau dysgu yr wythnos hon. 

 

Morning everyone, hope you all had a lovely Easter holiday and welcome back. Here are our learning activities for this week. 

 

Adnoddau cefnogol a gweithgareddau ychwanegol/ Supporting resources and additional activities

Maths Mawr/ Big Maths

Stori Yng ngwlad y pethau gwyllt

Cwestiynau i gyn-fynd gyda'r stori. Questions to answer about the story. 

 

I gyd-fynd gyda theithio dyma Cân Beicio Cyw | To go with our transport here's Cyw's Biking Song

Geirfa cerbydau

Ansoddeiriau cerbydau/ Transport adjectives

Gwers 1 - Darllen ac ysgrifennu geiriau/ Lesson 1 - Reading and writing words

Gwers 2 - Defnyddio ansoddeiriau / Lesson 2 - Using adjectives

Gwers 3 - Defnyddio cysyllteiriau / Lesson 3 - Using connectives

Gwers 1 - Darllen 'O'r Gloch/ Lesson 1 - Reading 'O'Clock'

Problem y dydd/ Problem of the day

 

              Gweithgareddau pasg

Gweithgareddau Pasg/ Easter activities. 

Cystadleuaeth y Pasg, an Easter Competition

                               Wythnos / Week 2: 30.3.20

Cylchlythyr - 30.3.20

 

30.3.20 - Gweithgareddau cartref/ Home activities.

 

Dyma ein gweithgareddau ar gyfer yr wythnos newydd! Os nad ydych chi wedi gorffen gweithgareddau wythnos nesaf peidiwch a phoeni; dyma rhai newydd! 

 

Here are this week activities! If you haven’t finished last weeks activities no need to worry; here are some new ones! 

Wythnos 2/ Week 2 - Amser Stori Atebol - Cwtsh

Adnoddau Ychwanegol/Additional resources

Tasg wyddoniaeth/ Science Tasg.

Beth am wneud yr arbrawf dyma? Tynnwch lun o'r camau.
Gerifa - Offer, rhagfynegi, Canlyniad.

How about doing this with your child. Draw a picture of the steps.
Wording - Apparatus (Offer), prediction (rhagfynegi), results (canlyniad)

Problem y Dydd/ Problem of the Day! 

 

31.3.20

 

Problem y dydd/ Problem of the day! 

 

31.3.20

 

Problem y dydd! Problem of the day! 

 

Problem y dydd/ Problem of the day! 

 

Dyma stori'r pasg - gwrandewch ar y stori o dan! Here's the easter story - Listen to the story underneath!

Stori'r Pasg

31.3.20

 

Dyma llwybr stori Mr Hughes o'r stori'r Pasg! Beth am i chi greu un eich hunain ac ail-ddweud y stori?

 

Here is Mr Hughe's story path for the Easter story! How about making one yourselves and re-tell the story?

 

Bondiau 10/ Number 10 bonds

Dwbl i 20/ Doubling to 20

Rap odrifau/ Odd numbers rap

Rap eilrifau/ Even numbers rap

31.3.20 

 

Gobeithio eich bod chi'n iawn! Cafodd Mr Hughes gwers cerddoriaeth heddiw! Llwyddais i diwnio ac ymarfer y cordiau heddiw ahah! Yn amlwg heb ei gael ei ddefnydio am sbel. Nad oedd y gath yn hapus iawn! 

Hope you are all well! Tried to have a musical lesson today! Only managed to test out the chords and tune it haha! Clearly haven't been used in a while. Don't think the cat was too pleased! 

 

30.3.20

 

Mae Mr Hughes yn gwneud Mathemateg yn ddyddiol hefyd! 🤗 wedi cwbwlhau Sudoku!

 

Mr Hughes is also doing his daily Mathemateg too 🤗 completed my Sudoku for the day!

 

                          Wythnos / Week 23: .3.20

Gweithgareddau dysgu i wneud gyda'ch plant/ Learning tasks to do with your children

Rydw i'n sbio gyda fy lygaid bach i... rhywbeth sydd yn dechrau gyda 'd'

 

Allwch chi dyfalu beth?! Beth am chwarae'r gêm yma adref? Beth ydych chi'n medal sydd yn digwydd tu ôl i'r llun? Byddwch yn greadigol ac ysgrifennu/ dweud stori! 

 

I spy with my little eye... something beginning with 'd' (in welsh) 

 

Can you think of what it is? How about playing this game at home? What do you think is happening behind the picture? Get creative and write/ tell a story! 

 

26.3.20

 

Prynhawn da Craig yr Hufen! Gobeithio eich bod chi'n cadw'n ddiogel ac yn mwynhau treulio anser gyda'ch teuluoedd! Rydw i'n lwcus iawn o gael cwmni fy nghath! Rydw i yn ei ofalu amdanno pob dydd. Sut ydych chi'n dangos eich bod chi'n gofalgar? 

 

Good afternoon Craig yr Hufen. I hope you've been staying safe and enjoying this time with your family. I have been very lucky to have my cat as company. I look after him everyday. How do you show you've been caring?

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd  (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Gwaith Cartref -Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol, rhoddir darnau penodol o waith cartref megis; sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau thematig.

Dillad - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

 

Things to Remember

P.E - Every  - (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Homework - All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher, for example; spelling or numerical exercises and occasionally thematic projects

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop

Top