Menu
Home Page

Adnoddau Cefnogol/ Supporting resources

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu - Languages, literacy and communication
 

Stori'r wythnos/ This weeks story - Siwan yn mynd I sglefrio

Ysgrifennu am Siwan/ Writing about Siwan

Still image for this video

Tasg disgriblo - Read and draw what you have read

Still image for this video

Tric a chlic ou.oe.oi rhan 1/ Tric a Chlic ou, oe, oi part 1

Still image for this video

Tric a chlic rhan 2/ Tric a chlic part 2

Still image for this video

Grwpio geiriau oi,oe,ou/ Grouping oi, oe, ou words

Sillafu/ Spelling

Still image for this video
Cofiwch i guddio a sillafu/ Remember to hide and write the words
Mathemateg a Rhifedd - Mathematics and numeracy

TAPAS 1

Still image for this video

TAPAS 2

Still image for this video

TAPAS 3

Still image for this video

Tasg fathemateg Mwy na a Llai na/ Mathematics task more than and less than

Still image for this video
Iechyd a lles/ Health and wellbeing

Copiwch y dabl ar bapur i ysgrifennu eich dyddiadur bwyd iachus am ddiwrnod/ Copy this table on paper to write a healthy food diary for a day

 

Gallwch ysgrifennu neu tynnu lluniau/ You can write or draw

Dyniaethau/ Humanities

Grwpiwch y chwaraeon yma os ydynt yn ei wneud mewn tywydd oer neu mewn eira. Group these sports if they are done in cold weather or snowwy weather. 

Geiriau yn y gymraeg/ Words in welsh

 

archery - saethyddiaeth

horse riding - marchogaeth

volleyball - pêl foli

bobsleigh - bobsled

curling - cyrlio

ice skating - sglefrio iâ

athletics - athletau

luge - cart gwib

rowing - rhwyfo

cycling - seiclo

skiing - sgio

 

 

Chwaraeon

Still image for this video
Celfyddydau mynegiannol/ Expressive arts
Cam wrth gam o greu llun pluen eira allan o halen/ Step by step guide on how to make to make a snowflake picture out of salt. 
Gwyddoniaeth a thechnoleg - Science and technology

Cofnodwch pellter mewn tabl. Pell gyda thic/ ddim yn bell gyda chroes. 

Record your findings in a table. Far with a tick/ Not far with a cross

Top