Menu
Home Page

Mynydd Meio

23/07/20 Mas yn yr Ardd

16/07/20

Diolch yn fawr iawn blant am bopeth dros y ddau dymor yma! Mi fydda i'n gweld eich eisiau yn fawr iawn. Mwynhewch dros wyliau'r haf - a chofiwch i ddefnyddio eich Cymraeg mor aml a phosib!

Byddwch yn wych!

 

Diolch yn fawr iawn children for everything over the last two term! I will miss you all. Please enjoy the summer - and remember to use as much Welsh as you can!

Be brilliant!

Mr H Xxxxx

Creu gyda'r blociau!

16/07/20 Taflu a sgorio - roedd hi'n agos iawn!

16/07/20 Bore Da Olaf gan Travis a Riley!!

Still image for this video

15/07/20 Creu cartref i'r dinosoriaid

15/07/20 Mynd am dro a dringo!!

15/07/20 BORE DA! CALEB DYLAN JOEY ALYS!!!

Still image for this video

14/07/20 BORE DA!!!!

Still image for this video

14/07/20 Creu teil diolch a cibab ffrwythau!!

13/07/20

Rydyn ni wedi mynd am dro ac wedi bod yn ymchwilio! Roedden ni wedi chwarae gem gyda Mr Harries. Aethon ni i'r cae i chwarae gyda'r ffrisbi. Rydyn ni wedi bwyta ein bwyd parti. 

Hwyl fawr Sam, Ava, Ella, Ffion K Xxx

 

We have been for a walk and have been exploring! We played a game with Mr Harries. We went to the field to play with the frisbee. We have eaten our party food!

Hwyl fawr Sam, Ava, Ella, Ffion K Xxx

13/07/20 Dyma ni ar ddydd Llun! Mae fideo yn y Video Resource Centre

10/07/20 Mabolgampau yn y ty / Sports at home

10/07/20 Mabolgampau yn y ty / Sports at home

Still image for this video

09/07/20 Dyma Fi / This is me

09/07/20 Diolch yn fawr fechgyn am dacluso mor wych! Diolch yn fawr boys for tidying so brilliantly!! Ydych chi'n gallu gweld R a T am rywun??

09/07/20 Gwetihio'n dda! Good work!

 

               Fflipio potel      Codi ac eistedd      taflu weli   taflu hosan camu lan a lawr

Travis        1                                                          11m               8m                 43

 

Riley                                       54                          11m               7m                 60

09/07/20 Bore Da Ffrindiau!

Still image for this video
Travis a Riley sydd yn dweud Bore Da Ffrindiau sut ydych chi?
Hwyl fawr!
Travis a Riley

08/07/20 Adeiladu gyda'r blociau

08/07/20 Mabolgampau yn y ty / Home Sports!

08/07/20 Darllen yr haca!!

Still image for this video

08/07/20 Ffurfio llythrennau / Letter formation

08/07/20 Plant dydd Mawrth - rydyn ni wedi creu goleudy i fynd ar lan y mor / we've made a lighthouse to go by the seaside

08 07 20 Amser Chwarae gyda'r deinosoriaid

Still image for this video

08/07/20

                 Codi ac eistedd        Stepio         Fflipio   Taflu Weli  Sgipio   Taflu'r Hosan

Caleb          53                             50                               11m             34            8m

Joey            50                             33                 1              8m             12             8m

Dylan         50                            50                 1              11m             13             6m

 

 

08/07/20 Bore Da Bawb!!

Still image for this video
Sut ydych chi? Gobeithio eich bod yn iawn. Beth ydych chi'n mynd i wneud heddiw? Gobeithio bydd y glaw yn stopio!!
Hwyl fawr
Caleb Dylan a Joey

07/07/20 Mynd am dro / Going for a walk

07/07/20 Ysgrifennu am ein hunain / Writing about ourselves

07/07/20 Taflu Weli lan y cae - a churo pellter Ms Lloyd!!!!

Still image for this video

07/07/20 Taflu Weli lan y cae

Still image for this video

07/07/20 Mwynhau lan y cae!

07/06/20 Rhedeg lan y cae!!

Still image for this video

Codi ac eistedd 

Thomas 61

Lola 50

Lydia 50

Izzy 50

Taflu'r weli Thomas 14m

 

Sgipio Thomas 20 Lola 30 Izzy 10

Fflipio Thomas 2 Lola 1

Stepio Thomas 50, Lola, 45, Izzy 60, Lydia 30

 

 

BORE DA! THOMAS LYDIA LOLA IZZY!! Codwch o'r gwely nawr!!

Still image for this video

06 07 20 Gweithgareddau'r Wythnos This Week's Activities

06/07/20 Mabolgampau / Sports Weeks

06/07/20 Mathemateg Mawr / Big Maths TAPAS Mental Arithmetic in Video Resource Centre - how to measure and time sporting activities

06/07/20 Sgipio / Skipping

Still image for this video

06 07 20 Taflu'r Weli / Throwing the welly!

Still image for this video
Mesur ofalus hefyd / Very good measuring also!

06 07 20 Mwynhau amser cino!

06 07 20 Joio yn y Mabolgampau!!

06/07/20 Pawb yn weithgar ac yn hapus! Everybody busy and happy!

BORE DA A HACA SAM JOSH AVA ELLA A FFION K

Still image for this video

06/07/20

Plis edrychwch yn y Video Resource Centre ar fideo'r staff yn cystadlu'n frwd!!

Mae TAPAS Mynydd Meio yno hefyd.

Unrhyw fideos / lluniau o'ch cystadlaethau (rhieni hefyd!!) plis ebostiwch Rharries@ysgoliforbach.co.uk

 

Please look in the Video Resource Centre at the staff video of them competing well!!

Mynydd Meio's TAPAS is there also.

Any videos / pictures of you competing (parents also!!) please email me Rharries@ysgoliforbach.co.uk

Diolch yn fawr iawn
Mr H

06/07/20 Stori Mabolgampau Ifor Bach

Still image for this video

06 07 20 Haca Rhai o'r adran iau / Some junior hacas - it would be lovely to make your own!!

Still image for this video

06/07/20 Haca Ifor Bach

Still image for this video
Could you help your child learn the haca? It would be lovely if they could do some movements also - perhaps you could film them and send it to me?
Rharries@ysgoliforbach.co.uk

06/07/20 Dyma Fi

Still image for this video
This video will help the children to complete the next four sections of the Dyma Fi booklet.

06 07 20 Sillafu / Spelling

29/06/20 Dyma Fi / This is me booklet - please can your child complete in Welsh (the next four sections - see video also)

06 07 20 Helfa Drysor Blodau / A wildflower treasure hunt

06 07 20 Helfa Drysor Blodau / A Flower Treasure Hunt

19/05/20

Some ideas for maintaining contact time with Welsh:

You Tube

The Huw Aaron art videos shown below.

Ffit Cymru / Teulu FFIT  - keep fit sessions in Welsh for the whole family

 

Rala Rwdins - these programmes introduce the children to the Rala Rwdins characters - the books are in the library part of the website.

 

Some programmes that your child might enjoy:

Sgerbyde

Sam Tan

Rapsgaliwn

Diolch yn fawr iawn, Mr H.  I am available for any further advice / help      Rharries@ysgoliforbach.co.uk

 

CRIW CELF: Arlunio Aliens! Huw Aaron has many art videos on his You tube channel - the children can follow his drawings - and hear Welsh at the same time!!

Dewch i arlunio alien gyfeillgar...ac ambell un llai gyfeillgar hefyd!
Come and draw a friendly alien - and one that is less friendly also!

18/05/20 Gwybodaeth bwysig i rieni / gofalwyr Important information for parents / carers.

18/05/20 Syniadau Sillafu / Spelling ideas

Geiriau Sillafu / Spelling words A copy of the commonest Welsh spellings that I sent home a few weeks ago - learn a few each day. Diolch

TAPAS Gweithgareddau Mathemateg Mathematic Activities - Diolch Miss Northam!!

Croeso i Mynydd Meio! 

Croeso cynnes i Mynydd Meio!

A warm welcome to Mynydd Meio!

 

Dyma ni, dosbarth Mynydd Meio! Mr Harries yw ein hathro a rydym yn ffodus iawn hefyd i dderbyn cymorth gan Miss Northam.

 

Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, cyffrous a hapus.

 

A warm welcome to Mynydd Meio's class page. Mr Harries is our class teacher, and we are also very lucky to have Miss Northam to support us every day. 

 

There are 30 of us in the class. We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences. 

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw Darn bach o dir

 

Our theme this term is A small piece of land

 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - Pob Dydd Gwener (Gwisgwch eich cit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydym ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Dillad Coll  - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.     

Ffrwythau - Plîs dewch â darn o ffrwyth i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

Snac Iachus - Bydd cyfle i'ch plentyn brynu snac iachus pob dydd Gwener. Cost y snac bydd 50c yr wythnos. Fe fyddwch yn derbyn bwydlen pob hanner tymor. Fe fydd angen anfon yr arian yn wythnosol cyn Dydd Mawrth.

Gwaith Cartref - Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau.

 

Things to Remember

P.E - Every Friday - (pupils are asked to wear their P.E. kit to school. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers). 

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.  

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop. 

Healthy Snack - Your child will have the opportunity to purchase a healthy snack every Friday. Each snack will cost 50p a week. You will receive a menu each half term to inform you of the snacks. If you would like your child to purchase a healthy snack, please send in 50p before the Tuesday of each week.  

Homework - All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher for example spelling, numeracy and occasionally thematic projects. 

 

Do you have any ideas for this page? Why not let your Teacher know!
Have you seen the Kids' Zone? Play games and visit some cool websites. You can vote for your favourite.

 

 

Top