Menu
Home Page

Cefn Llwyd

Croeso i Gefn Llwyd!

Welcome to Cefn Llwyd!

Miss Perry yw ein hathrawes ddosbarth,  rydym yn ffodus iawn i dderbyn cymorth gan Mr Reeves. 

Mae 30 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn ein dosbarth eleni. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag y dyfodol. 

Am y  newyddion mwyaf diweddar darllenwch gylchlythyron Mrs Edmunds, gallwch chi ddod o hyd i'r rhain ar dudalen cartref ein gwefan ar yr hysbysfwrdd.

Dilynwch ni ar twitter am luniau a gweithgareddau sydd yn digwydd yn y dosbarth @bachysgol.

 

Miss Perry is our class teacher, we are also lucky to have Mr Reeves supporting us this year. 

There are 30 year 5 and 6 pupils in our class.

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for our future development.

 

For regular updates please see Mrs Edmunds newsletters under the noticeboard which can be found on the homepage of the website.

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

Dysgu o Bell / Distanced Learning- 14-15/12/20

 

Sioe Nadolig - Nadolig yn y Philippines 

Sioe Nadolig Cefn Llwyd

Still image for this video

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

23/11/20 - 27/11/20

Cychwynon ni yr wythnos yma ar ein dathliadau Nadolig. Dechreuon ni ymchwilio i draddodiadau nadolig y Philippines a dechrau ar ein paratoadau. Mwynheuodd pawb ein parti dosbarth dydd Gwener, ble buon ni yn chwarae gemau, bwyta cacen a a joio amser gyda'n gilydd. 

 

We began our Christmas celebrations this week. We started researching the Christmas traditions in the Philippines and started our exciting Christmas preparations. Everyone enjoyed our class birthday party on Friday, we played games, ate cake and enjoyed spending time together. 

16/11/2020

*** A fedrwch chi ddanfon potel plastig 2litr mewn efo'ch plentyn yr wythnos yma os gwelwch yn dda, rydym ni am wneud astudiaeth ddaearyddol diddorol! 

***Please could you send in a 2litr plastic bottle with your children this week please, its for an exciting geographical study! 

 

Diolch, 

Miss Perry

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

09/11/20 - 13/11/20

Wythnos bendigedig arall, mae'r plant wedi mwynhau yn fawr iawn dysgu am ddaearyddiaeth afonydd ein ardal leol a'r byd. Treulion nhw ddiwrnod yn pori trwy atlasau a google earth yn ceisio lleoli a darganfod mwy am leoliadau;r afonydd enwog yma. Dysgodd y plant pwysigrwydd gofalu am eraill ac i fod yn ddiolchgar am yr hyn sydd ganddynt ar ddiwrnod plant mewn angen ble cymerodd y plant rhan mewn llwyth o weithgareddau 'Actiwch eich oedran', dewisodd y plant i ddanfon gwyneb hapus o amylch yr ysgol i blant i fynd a nhw adref er mwyn dangos caredigrwydd at bawb. 

 

Another wonderful week at Cefn Llwyd, the children thoroughly enjoyed learning about the georgraphy of our local and world rivers this week. They spent an entire day searching through atlases and google earth trying to locate and discover more about the famous rivers. The children also learnt about the importance of looking after others and to be greatful for what they have during our children in need week, where the children took part in many 'Act your age' activities. The children decided to create happy faces for children of the school to take home on Friday as a gift of kindess. 

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

02/11/20 - 06/11/20

Dychwelodd y plant yn hapus ac yn gyffrous am wythnos arall o weithgareddau hwylus. Cerddon ni Cwm yr Aber yn chwilio am gliwiau am ein thema newydd, poron ni trwy gerddi ar afonydd, gwneud tasgau mathemateg hwylus a chydweithio yn ein pwyllgorau. 

 

The children returned happy and excited for the next half term full of exciting activities. We walked the Aber Valley in search for clues for our current theme, we read many poems on rivers, completed interesting mathematical activities and worked as a team in our pupil councils. 

EDUKit Letter for Parents - New Wellbeing App

Dathliadau Calan Gaeaf / Halloween Celebrations 

Dawnsio Calan Gaeaf

Still image for this video

Dawnsio Calan Gaeaf

Still image for this video

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

05/10/20 - 09/10/20

Am wythnos llwyddiannus arall. Mae Cefn Llwyd wedi bod yn brysur yn datblygu sgiliau cerflunio ac yn paentio. Dysgon ni llwyth o wybodaeth a chofio am hanes Tanchwa Senghennydd. Mwynheuodd y dosbarth tasgau TGCh codio, mynegi barn a dysgu am gysterau ser. 

Another successful week! Cefn Llwyd have been very busy developing their sculpting and painting skills. We have learnt many new facts and remembered the Senghennydd Mining disaster. The children have enjoyed ICT coding tasks, persuasion tasks on Flipgrid and learnt about star constellations.  

Dewch i gwrdd ag aelodau o bwyllgorau Cefn Llwyd 2020-2021

Come and meet our class council members 2020-2021

Pwyllgor Lles

UAQX7317.MOV

Still image for this video

Criw Cymreig 

Arweinwyr Digidol

                                              Pwyllgor Eco

Amserlen Noson Rheini / Parents Evening Timetable

Arweinwyr Pwyllgorau Plant y dosbarth

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

05/10/20 - 09/10/20

Am wythnos bendigedig! Llwyddon ni i ddysgu llwyth o ffeithiau newydd am y gofod, datblygu ein sgiliau o weithio yn annibynnol gyda'n 'awr o athrylith', defnyddio 'sheets' er mwyn cynhyrchu bas data ar gyfer siopa yn asda am fwyd, coginio tarten tomato a wedi mynd am dro. 

What a wonderful week! We have learnt many new facts about space, we've improved our independent working skills  with our 'Genious Hour', used spreadsheets to create a food log and work out the cost to shop at Asda, cooked a tomato tart and been for a walk.

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

28/09/20 - 02/10/20

Mae'r plant wdi bod yn brysur yr wythnos yma yn gwneud amrywiaeth o dasgau iaith, technoleg a chelf. Mwynheuodd y plant arbrofi a chlai a dylunio estron gyda phartner. 

The children have been busy this week with a variety of literacy, technology and art tasks. They thoroughly enjoyed experimenting with clay techniques and designing their very own alien with a partner. 

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

21-25/09/20

Mwynheuodd y plant dechrau ar wersi yr wythnos yma, llwyth o frwdfrydedd am wersi fathemateg a dosbarthon ni rhoddion o garedigrwydd o gwmpas y gymuned.  

The children enjoyed starting lessons this week and displayed a great enthusiasm for mathematics, we also created bouquets of flowers and kindness messages and hid them around our local community.

Uchafbwyntiau'r Wythnos / This weeks highlights

14-18/09/20 

Mae'r plant wedi dychwelyd yn hapus ac yn frwd, mwynheuon ni teithiau lleol, gwaith technoleg a chelf. 

The children have returned happy and full of excitment, we have enjoyed walking around the local area, technology tasks and art projects. 

Top