Menu
Home Page

Cefn Llwyd

Dysgu Gartref Wythnos 14 / Home Learing Week 14

05/07/20 - 09/07/20

Wythnos Mabolgampau / Sports Week

Grid Gweithgareddau'r Wythnos / Weekly Learning Grid

Gweithgareddau Dyddiol / Daily Activities

Ewch draw i'r 'Video Resource Center' ar gyfer fideos Mabaolgampau a heriau'r wythnos. 

Go on over to the 'Video Resource Center' for this weeks' sports activities and challenges. 

Dysgu Gartref Wythnos 13 / Home Learing Week 13

29/06/20 - 03/07/20

Wythnos Natur Lleol / Local Nature Week

Grid Gweithgareddau'r Wythnos / This Weeks' Learning Grid

Adnoddau Dyddiol / Daily Resources

Adnoddau Profiadau Ychwanegol / Additional Experiences Resources

Dysgu Gartref Wythnos 12 / Home Learing Week 12

22/06/20 - 26/06/20

Wythnos Rhyfeddodau'r Byd / Wonders of the World Week

26.06.20

Dydd Gwener Hapus i chi :) 
Bore da, a dyma ni wedi cyrraedd diwedd wythnos arall, ond mae'r un yma bach yn wahanol achos wythnos nesaf o'r DIWEDD byddaf yn medru croesawu a dweud bore da i rai ohonoch chi wyneb i wyneb. Rydym ni mor ffodus i gael tywydd mor heulog a braf, gyda'r  haul yn disgleirio fel banana iachus yn tywynnu yn yr awyr, gobeithio eich bo' chi wedi eu mwynhau trwy'r wythnos a threulio amser ansbardigaethus gyda'r teulu. 
Diolch i chi gyd am fod yn blant mor weithgar, cefnogol a hapus yn ystod y deuddeg wythnos diwethaf, rydych chi wedi gweithio mor ddi-ffws ac wedi bod yn esiampl wych i bawb. Er bod y tair wythnos nesaf yn newid tipyn bach mae hi dal yn bwysig i chi barhau i fod yn blant gweithgar, bwytewch  digon o sbigoglys er mwyn cadw eich ymennydd yn iach :) 
Fel eich athrawes rydw i mor falch o bob un ohonoch chi, ac rydych chi i gyd wedi gwneud fy swydd i mor hawdd dros y cyfnod ofnadwy yma. 
Dewch i'r google meet heddiw am 11yb er mwyn mwynhau, dathlu a rhannu ein hatgofion o'r deuddeg wythnos diwethaf. 
Welech chi wedyn, pob hwyl, 
Miss Perry 

 

Happy Fri-YAY to you all :) 
Good morning, we have finally reached the end of another week, but this week is slightly different as from next week i FINALLY get to greet and say good morning to some of you in person. We are so fortunate and lucky to have had such beautiful weather to end this last week, the sun has been shining like a bright banana in the sky and I hope that you've all made the most of it and had an unforgettable time with your family. 
Thank you for working, supporting and being such happy children during these last 12 weeks, you have worked without fuss and have been a shining example to everyone. Even though these next three weeks are slightly different, it is still crucial for you to keep up your homeworking, eat plenty of spinach to keep your brains active :)
As your teacher, I could not be more proud of you, and you have all made my job over this terrible period very easy. 
Come to our google meet today at 11am, so that we can enjoy, share and celebrate the good times and memories that we have made over the last few weeks. 
I'll see you all later, keep safe, 
Miss Perry 

 

25.06.20

Bore Da Cefn Llwyd :) 
Mae hi bron yn ddydd Gwener unwaith eto! Hwre!! Sut ydych chi? A gawsoch chi ddiwrnod da ddoe? Rydyn ni'n hynod o lwcus i gael tywydd mor hyfryd, wrth i fi adael yr ysgol ddoe am 4 o'r gloch roedd y tymheredd yn 30°C, clywais i ar y radio ein bod ni'n dwymach na Frasil! Pwy fysai'n meddwl hynny? Gobeithio eich bo' chi i gyd yn cadw eich hunan yn ddiogel yn yr haul :) 
Ddoe, gorffennais i wneud y paratoadau olaf yn yr ysgol yn barod amdanoch chi wythnos nesaf, rydw i mor gyffrous i weld chi fore dydd Llun. Mae'n hen bryd i chi ddod 'nôl i ddechrau llenwi'r dosbarth mae'n edrych yn unig heboch chi. 
Heddiw, mi fydd google meets yn parhau fel arfer ar edrychaf ymlaen at weld pob un ohonoch chi yn ystod y bore. Cofiwch i fod yn brydlon ac yn hapus. 
Welech chi cyn bo hir, 
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
It's nearly FRI-YAY once again! Hooray! How are you all? Did you all have a good day yesterday? We are so lucky to have such wonderful weather, I did not expect it to be as hot as it was yesterday. When I left the school at 4pm it was 30°C, I heard on the radio that we was hotter than Brazil! Who would have thought that? I hope that you're all keeping yourselves safe in this heat :) 
Yesterday I finished the final preparation in school and class, and I'm ready to welcome you back, I'm so excited to see you on Monday and next week. It's about time that you returned to fill the classroom, it's looking quite lonely. 
Today, google meets will be running as normal and I look forward to seeing each and everyone of you during the morning. Remember to be there on time and be happy :) 
I'll see you very soon, 
Miss Perry

24.06.2020

Bore da Cefn Llwyd! 
Wel, am ddiwrnod braf iawn ddoe. Dydw i methu credu'r tywydd unwaith eto, pwy sydd angen mynd ar wyliau pan mae'r tywydd mor braf â hyn? Mae'r tywydd yma hefyd yn gwneud i mi deimlo llawer yn hapusach, ac rydw i'n mwynhau treulio amser yn mynd ar deithiau cerdded a chwarae yn yr ardd efo Rosie. Gobeithio bydd y tywydd yr un mor braf wythnos nesaf pan fyddwch chi yn dychwelyd :) 
Diolch i chi gyd am ddanfon eich gwaith arbennig ataf ddoe, llwyddais i ddarllen ac ymateb i bob darn neithiwr. Mae'n braf gweld cymaint o dasgau mathemateg ac ymchwilio. Sicrhewch eich bod chi hefyd yn gwneud y tasgau iaith. 
Beth ydy eich cynlluniau heddiw? Cofiwch i fwynhau'r tywydd braf a gwnewch dasgau yn ystod y dydd. Byddaf yn yr ysgol trwy'r dydd heddiw, byddaf yn edrych ar fy ngluniadur yn gyson ar gyfer eich gwaith neu negeseuon. 
Mwynhewch y tywydd, 
Welech chi fory :)
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd!
Well, what a beautiful day yesterday! I cannot believe how glorious this weather is again, who needs to go away on holiday when our weather is this great? The weather also makes me feel happier as I get to go out on more walks and spend time playing in the garden with Rosie. I hope that the weather will be this glorious next week when we return to school :) 
Thank you all for sending in your fantastic work yesterday, I managed to read and respond to every task yesterday evening. It's so lovely seeing so many mathematics and topic tasks, please make sure that you're completing literacy t asks too. 
What are your plans today? Remember to enjoy the weather and complete some tasks during the day. I will be in school all day today, I'll keep a lookout on my laptop frequently for any work or questions you may have. 
Enjoy the weather, 
I'll see you all tomorrow :)
Miss Perry

23.06.20

Bore da Cefn Llwyd :) 
Pwy sy'n barod am ddiwrnod heulog? Mae'r tywydd i fod yn fendigedig heddiw llwyth o haul braf a thymheredd cynnes. Gobeithio bod eich bocsys yn barod am eich cluniaduron (haha!). Gobeithio eich bo' chi wedi dihuno yn hapus ac yn barod am ddiwrnod da. Es i allan am dro neithiwr eto, cerddon ni 3km y tro yma, ar ein taith welon ni hwyaid a cheiliogod. Cafodd Rosie braw pan ddechreuodd y ceiliogod gweiddi. Beth ydych chi wedi gweld tra allan ar eich teithiau cerdded neu seiclo? 
Heddiw, byddaf yn gweithio o'r ysgol unwaith eto :) Dydw i methu aros i eistedd yn y dosbarth a gwneud 'meets' efo chi. Wythnos nesaf bydd hyn hyd yn oed yn well pan fydd rhai ohonoch chi yno efo fi :) Cofiwch i ymdrechu efo'ch gwaith a mwynhewch y tywydd braf.
Welech chi yn hwyrach,
Miss Perry

 

Good Morning Cefn Llwyd :)
Who's ready for a sunny day? The weather is meant to be magnificent today, with lots of sunny sun and warm temperatures. I hope that your boxes are ready for your laptops (haha!) 
I hope that you've all woken up ready for today and that you're all happy and well. I went out for a walk yesterday evening, we walked 3km this time, on our journey we saw some ducks and cockerels. Rosie had such a fright when the cockerels started shouting. What have you seen whilst out on your walks or on your bikes? 
Today, I will be working from school one again :) I cannot wait to sit in our class and have our 'meets'. Next week will be even better as some of you will be in school with me. Remember to try your best and enjoy the lovely weather. 
I'll see you later,
Miss Perry

Bora da Cefn Llwyd! 
Sut ydych chi? A chawsoch chi benwythnos da? Dyma ni ddechreuad arall i wythnos newydd. Pwy sy'n gallu credu bod pedair wythnos ar ôl tan wyliau'r haf? Mae'n anghredadwy! Mae'r amser yn hedfan! 
Yr wythnos yma, ein thema ydy 'Rhyfeddodau'r Byd', ac mae hi'n thema hyfryd. Mae llwyth o wybodaeth a ffeithiau i ddysgu am y rhyfeddodau a gymaint ohonyn nhw.  Oes unrhyw un erioed wedi ymweld â rhyfeddod? Pum mlynedd yn nol fe es i i'r 'Grand Canyon' yn Las Vegas, roedd y profiad yn fythgofiadwy a'r golygfeydd yn anhygoel. Tybed i ba ryfeddod hoffech chi fynd?
Yr wythnos yma rydw i'n treulio amser yn yr ysgol dydd Mawrth a Mercher ar gyfer cyfarfodydd. Mae'n hyfryd i fod nôl ar y safle a bod yn ein dosbarth ni, rydw i'n brysur yn ei baratoi at eich dychwelyd. 
Dyma bethau pwysig i chi gofio'r wythnos yma - 
- Google meet grwpiau Llun, Mawrth a Iau - 
-1 - 11:00 - 11:30
-2 - 11:30 - 12:00 
-3 - 12:00 - 12:30 
**NI FYDD UNRHYW GRWPIAU MEET neu MATHS AR DDYDD MERCHER - Rydw i yn yr ysgol yn mynychu cyfarfod.
-Google meet i bawb dydd Gwener 11yb. 
-Mwynhewch eich wythnos. 
Welai chi yn hwyrach, 
MIss Perry

 

Good Morning Cefn Llwyd!
How are you all? Did you have a good weekend? Here we are again, the start of a new week. Who can believe that we only have four weeks left until the Summer Holidays? It's unbelievable! The time is flying by. 
This week, our theme is 'World Wonders', and its a great theme. There is so much information and facts to be learnt. Has anybody ever been to one of the Wonders of the World?Five years ago I went to the Grand Canyon in Las Vegas, the experience was so unforgettable and the views were spectacular. I wonder, which Wonder you would like to visit? 
This week I will once again be spending time in work on Tuesday and Wednesday for meetings. It's so lovely to be back and I cannot wait to welcome some of you very soon. I'm very busy getting the class ready for you. 
Here are a few important things for you to remember for this week - 
- Google meet groups Monday, Tuesday, Thursday - 
-1 - 11:00 - 11:30
-2 - 11:30 - 12:00 
-3 - 12:00 - 12:30 
**THERE WILL BE NO GOOGLE MEET GROUPS or MATHS GROUPS WEDNESDAY - I am at school attending meetings.
-Google meet for everyone Friday 11am.
I'll see you all a little later on, 
Miss Perry

Grid Gweithgareddau'r Wythnos / Weekly Activity Grid

Adnoddau Dyddiol / Daily Activities

Adnoddau Profiadau Ychwanegol / Additional Experiences Resources

Dysgu Gartref Wythnos 11 / Home Learing Week 11

15/06/20 - 19/06/20

Wythnos Cefnforoedd y Byd/ World Oceans Week

19.06.20

Gwener Gwych hapus i chi gyd :) 
Wel, am wythnos! Mae'r diwrnodau ar hyn o bryd yn hedfan heibio a'r wythnosau yn diflannu. Rydyn ni wedi cyrraedd dydd Gwener, a fydd heddiw yn sbort mawr. Diolch i chi am ddanfon eich lluniau ohonoch chi fel babis ataf. Byddwn yn cynnal cwis heddiw gan ddefnyddio rhain. Roeddech chi i gyd yn blant mor giwt. Dydw i methu aros am fach o hwyl a sbri. Felly, COFIWCH mai google meet I BAWB am 11yb. 
Diolch unwaith eto i chi am ddanfon gwaith arbennig ataf yr wythnos yma, rydych chi i gyd yn gweithio mor galed ac rydw i mor falch o bob un ohonoch. Cadwch yr agwedd bositif a hapus i fyny. 
Beth ydych eich cynlluniau dros y penwythnos? Rydw i'n gobeithio gweld bach mwy o haul a threulio amser yn yr ardd yn ei dwtio, gan fod y stormydd yma wedi gwneud i'r glaswellt tyfu a gwneud llanast yn yr ardd. Beth amdanoch chi? Oes unrhyw gynlluniau diddorol gennych chi? Ydych chi'n mynd i ymweld ag unrhyw un arbennig? Beth bynnag a wnewch chi, mwynhewch eich penwythnos ac ymlaciwch!!
Hwyl am y tro,
Miss Perry 

 

Happy FRI-YAY to you all :) 
Well, what a week! The days at the moment are flying by and the weeks are dissappearing so quick. I can't believe that we are at the end of another week. But, Friday has arrived, and today is going to be a hoot! Thank you for sending your baby pictures to me. We will have a quiz on google classroom today with these. You were all such cute babies. I cannot wait for you to see the pictures and have some fun and games. REMEMBER, google meet for everyone at 11am.
Thank you again for sending all your fantastic work to me again this week, you all are working so hard and I'm very proud of you all. Keep up the same positive and happy attitudes. 
What will you all be doing this weekend? I'm hoping for some sunny weather so that I can get out into the garden to do some tidying, the storms have made my grass grow and it's made a mess in my garden. What about you? Do you have any interesting plans? Are you going to visit anyone special? What ever you do, enjoy your weekend and relax!!
Bye for now, 
Miss Perry 

18.06.20

Bore da Cefn Llwyd :) 
Am ddiwrnod diflas! Ych a fi, doeddwn i ddim yn disgwyl agor y llenni'r bore 'ma i weld tywydd mor wlyb. Felly diwrnod yn y tŷ i ni gyd? Pa fath o bethau ydych chi'n mynd i wneud? Sut ydy pawb? Diwrnod da ddoe? Rwy'n gobeithio eich bo' chi i gyd wedi cymryd yr amser ddoe i gwblhau eich gwaith cartref. 
Treuliais i amser yn yr ysgol eto ddoe, roedd hi'n braf gweld yr athrawon i gyd. Mae bod nôl yn yr ysgol yn dechrau teimlo yn fwy normal erbyn hyn. Dydw i methu aros i weld plant yn llenwi'r ystafelloedd. Mae'n edrych yn wag heboch chi. 
Mae'r penwythnos bron yma, felly beth am ddiwrnod da o waith heddiw? Edrychaf ymlaen at weld chi i gyd yn ein google meet heddiw. 
**COFIWCH dyma'ch ddiwrnod olaf i ddanfon llun ohonoch chi fel babi i mi ar gyfer y cwis yfory. 
Welai chi wedyn :)
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
What a miserable day! I did not expect to open my curtains this morning to see such wet weather. So that means a day in the house for us all. What type of things will you be doing? How are you all? Did you have a good day yesterday? I hope that you all took advantage of no google meets yesterday to complete your homework tasks. I look forward to seeing them today. 
I spent the day at school again yesterday, it was lovely to see all the teachers again. Being back at school is starting to feel normal again. But, I cannot wait to see you children filling the classes. It looks empty without you. 
The weekend is nearly here, so how about we all have a productive day of work today? I look forward to seeing you today at our google meets. 
**Remember this is your last day to send me a baby picture of yourself for our quiz tomorrow.
I'll see you later, 
Miss Perry 

17.06.2020

 

 

Bore da Cefn Llwyd :) 
Sut ydych chi? Mae'r wythnos yma yn troi allan yn hyfryd, er bod ambell storm mae'r tymheredd yn gynnes ac mae'r haul allan. Does dim angen gofyn am fwy. 
Braf oedd gwneud google meets ddoe o'r dosbarth, roedd hi'n hyfryd gweld pa mor gyffrous oeddech chi o weld yr ystafell ddosbarth. Roedd defnyddio bwrdd gwyn y dosbarth yn wych, llawer haws na fod adre'. Cefais i sypreis bach hefyd, wrth i mi adael yr ysgol welais i Louis a Frankie :) Hyfryd oedd dy weld wyneb i wyneb, dydw i methu aros i weld y gweddill ohonoch chi. 
Cofiwch heddiw does dim cyfarfodydd google gan fy mod i yn yr ysgol yng nghanol cyfarfodydd. Cymerwch yr amser yma i wneud eich tasgau gwaith cartref. Edrychaf ymlaen at weld eich tasgau gwaith cartref i gyd yfory. 
Pob hwyl!
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
How are you? This week is turning out lovely, even though we have had the occasional storm, the weather is warm and the sun is shining. What more could we want?
It was so lovely to conduct our google meets from class yesterday, it was surprising how excited you all were to see the classroom. I was so happy to use my whiteboard, it's so much easier than doing it at home. I had a little surprise at the end of the day too, as I left the school building I saw Louis and Frankie :) It was so nice to see you both face to face, It's made me excited to see the rest of you. 
Remember there are no google meets today as I have meetings in school. Please take this extra time to complete your homework tasks. I look forward to seeing them all tomorrow. 
Bye for now, 
Miss Perry 

16.06.20

 

Shwmae Cefn Llwyd :)
Sut ydych chi i gyd bore 'ma? A gawsoch chi ddechreuad da i'r wythnos ddoe? Roedd y tywydd mor hyfryd trwy'r dydd a doeddwn i ddim yn ei ddisgwyl. Felly, neithiwr fe es i a'r teulu allan am dro, cerddon ni 4km. Roeddwn i mor falch llwyddodd Rosie i gerdded 3km ei hunan. Pan ddaethon ni adre' cysgodd Rosie trwy'r nos wedyn. Dyna dric gwych, gobeithio byddaf yn gallu gwneud hynny bob nos fel ei bod hi'n cysgu. Pa fath o bethau gwnaethoch chi? 
Heddiw, rydw i am fynd i'r ysgol a byddaf yn cynnal ein sesiynau meet o'n dosbarth :) Dydw i methu aros, rydw i mor gyffrous. Bydd hi'n hyfryd i fod nôl yn yr ystafell yn eich dysgu chi. 
Cofiwch i ddod i'ch sesiynau meet heddiw ar gyfer gwersi byw. 
Welai chi i gyd wedyn :) 
Hwyl, 
Miss Perry 

 

Hello Cefn Llwyd :) 
How are we all this morrning? Did you have a good start to the week yesterday? The weather was so lovely for the whole day and I did not expect it to be so nice. So, yesterday evening as a family we went out for a walk, we walked 4km. I was so pleased Rosie walked 3km herself. When we got home, Rosie fell asleep early and slept all night! Result! That's my new trick I think to get her to sleep. What type of things did you do yesterday? 
Today, I will be going into school and our google meet sessions will be held from our class :) I cannot wait, I'm so excited. It will be lovely to be back in our classroom teaching you. 
Remember to come to our google meet sessions today for some live teaching. 
I'll see you all later,
Bye,
Miss Perry

15.06.20

Bore da Cefn Llwyd :) 
Am fore hyfryd, mae'r haul wedi ymddangos eto ac mae'r awyr yn las. Croesi bysedd bydd y tywydd cynnes a heulog yn dychwelyd i ni. Sut oedd eich penwythnos? A welsoch chi unrhyw un arbennig? Wel, dyma ni wythnos arall...... OND rydym ni i gyd un wythnos yn agosach at ddychwelyd i'r ysgol. Dydw i methu aros i weld wynebau newydd. 
Yr wythnos yma rydym ni yn codi ymwybyddiaeth cefnforoedd y byd, felly mae'r gwaith wedi seilio ar gefnforoedd, edrych ar ôl ein moroedd a'r cynefinoedd ac anifeiliaid sy'n byw o dan y twr. Dydw i methu aros i weld cynnyrch eich gwaith yr wythnos yma :) 
Rydw i'n treulio amser yn yr ysgol dydd Mawrth a Mercher yr wythnos yma ac rydw i'n hynod o gyffrous. Mae'n hyfryd i fod nôl ar y safle a bod yn ein dosbarth ni, mae'n rhaid i mi gyfaddef, rydw i wedi colli ein dosbarth ni. 
Dyma bethau pwysig i chi gofio'r wythnos yma - 
- Google meet grwpiau Llun, Mawrth a Iau - 
-1 - 11:00 - 11:30
-2 - 11:30 - 12:00 
-3 - 12:00 - 12:30 
**NI FYDD UNRHYW GRWPIAU AR DDYDD MERCHER - Rydw i yn yr ysgol yn mynychu cyfarfod.
-Google meet i bawb dydd Gwener 11yb.
-Danfonwch eich lluniau ohonoch chi fel babi ar gyfer ein cwis dydd.Gwener. 
-Mwynhewch eich wythnos. 
Welai chi yn hwyrach, 
Miss Perry.

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
What a beautiful morning, the sun has made an appearance and the sky is blue. Fingers crossed the warm weather is returning to us. How were your weekends? Did you see anybody special? So, here we are another week..... BUT we are one week closer to coming back together in school. I cannot wait to see some new faces. 
This week we are raising awareness of the worlds' Oceans, so this week we will be looking at oceans around the world, how to look after our seas, habitats and animals that live under water. I cannot wait to see your fantastic work again this week. 
I'm spending a little time in school this week on Tuesday and Wednesday and I'm very excited. It's lovely to be back at the school site and back in our class, I must admit, I have missed it. 
Here are some important things for your to remember this week - 
- Google meet groups Monday, Tuesday, Thursday - 
-1 - 11:00 - 11:30
-2 - 11:30 - 12:00 
-3 - 12:00 - 12:30 
**THERE WILL BE NO GOOGLE MEET GROUPS WEDNESDAY - I am at school attending a meeting.
-Google meet for everyone Friday 11am.
-Remember to send your baby pictures to me by Thursday for our quiz on Friday. 
I'll see you all a little later on, 
Miss Perry

Grid Dysgu'r Wythnos/ Weekly Learning Grid

Gweithgareddau Dyddiol / Daily Activities

Dysgu Gartref Wythnos 10 / Home Learing Week 10

08/06/20 - 012/06/20

Wythnos Dwlu ar Ddarllen 2/ Relishing Reading 2

12.06.20

 

DYDD GWENER HAPUS :) 
Dyma ni wedi cyrraedd diwedd wythnos arall yn barod, i le mae'r amser yn mynd? Pwy sy'n falch i weld y penwythnos yn cyrraedd? Oes gennych chi unrhyw gynlluniau dros y penwythnos? Mae'n braf ein bod ni'n gallu ymweld ag un teulu arall erbyn hyn, dydw i methu aros i ymweld â fy mam. Croesaf fy mysedd bydd hi'n sych dros y penwythnos er mwyn eistedd yn yr ardd. 
DIOLCH mawr i chi gyd am eich gwaith caled yr wythnos yma, rydych chi wir yn ddosbarth arbennig. Dydw i methu credu pa mor wych rydych chi i gyd wedi bod yn ystod y cyfnod yma. Mae'n bwysig eich bod chi'n cofio pa mor gryf ac arbennig ydych chi i gyd. A phwy a ŵyr, gobeithio ymhen cwpwl o wythnosau fe gaf i weld rhai ohonoch chi :) 
Dyma gwis bach i chi heddiw, dyfalwch pwy ydy'r athrawon wrth edrych ar ei luniau ohonynt yn ifanc. Byddaf yn rhannu'r atebion ar ein google meet.
Welai chi gyd ar gyfer google meet i BAWB am 11yb. 
Hwyl,
Miss Perry 

 

HAPPY FRIDAY :) 
Here we are, we've reached the end of another week already, where is the time going? Who's happy to see the weekend? Do you have any plans? It's so nice being able to meet up with one other family now whilst social distancing, I cannot wait to go an visit my mother. I'm hoping the weather will stay fine so that we can sit in the garden. 
THANK YOU so much for all of your hard work this week, your truly are a fantastic class. I cannot believe how brilliant you've all been during this difficult time. It's very important to remember how string and special you all are. Who knows, hopefully I will see some on you in a few weeks time.
Today, us teachers have a little quiz for you, can you figure out who the teachers are by looking at their baby pictures? I'll share the answers on google meet.
I'll see you all later on google meet for EVERYONE at 11am. 
Bye for now, 
Miss Perry

Pwy yw Pwy? Who's Who?

11.06.2020

 

Bore da Cefn Llwyd :) 
Sut ydych chi i gyd bore 'ma? Am brynhawn diflas ddoe, mae'n od gweld glaw ond mae'n wych ar gyfer ein gerddi. Beth ydych chi'n gwneud felly i gadw eich hunan yn brysur yn y tŷ? 
Heddiw os gawn ni mwy o law rydw i am ddanfon Rosie allan yn ei wisg glaw i fwynhau neidio yn y pyllau dwr. Ydych chi'n hoffi mynd allan yn y glaw? Mae Rosie'n dwlu mynd allan yn y glaw mae'n debyg iawn i Peppa Pig. 
Dydy hi ddim yn hir tan y penwythnos, oes gennych chi unrhyw gynlluniau? Diolch am eich holl waith eto ddoe, rydych chi'n wych i gyd! Cofiwch i ddanfon unrhyw beth i mi trwy e-bost, google classroom neu ar facebook. Edrychaf ymlaen at ein gwers fyw olaf heddiw am yr wythnos, dewch a'ch peniau a phensiliau :) 
Hwyl, 
Miss Perry

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
How are you all this morning? What a miserable afternoon we had yesterday, it was od seeing so much rain, but at least it's good for our gardens. What are you doing to keep yourselves busy in the house? 
Today, if we have any more rain I'm sending Rosie out in her wet suit to enjoy jumping in the puddles. Do you enjoy going out in the rain? Rosie will love going out in the rain, she thinks she's Peppa Pig sometimes. 
It's not long now until the weekend, do you have any plans? Thank you for all of your hard work yesterday, you're all fantastic! Remember to send any work to me via email, google classroom or on Facebook. I look forward to our last live lesson of the week today, bring your paper and pencils ready :) 
Bye for now, 
Miss Perry. 

10.06.2020

Bore da Cefn Llwyd :)

Dyma ni ganol yr wythnos unwaith eto, mae'r wythnosau ar hyn o bryd yn hedfan heibio. Collais i drac ar ba ddiwrnod oedd e'r wythnos yma. Pwy sy'n dechrau gwneud hynny? Sut oedd eich diwrnod ddoe? Gobeithio y bydd hi'n aros yn sych heddiw i chi gyd cael awyr iach. Diolch unwaith eto i'r nifer fawr ohonoch chi sy'n danfon gwaith i mi bob dydd, mae eich ymdrechion yn rhagorol. Mae'n wir, mae'r ysgol yn lwcus iawn i dderbyn chi fel plant blwyddyn 6 blwyddyn nesaf achos eich bod chi mor gydwybodol ac yn rhoi 100% o ymdrech i bob dim. Bydd pob un ohonoch chi yn arweinydd arbennig ar yr ysgol. Cofiwch i ddanfon gwaith i mi unrhyw bryd yn ystod y diwrnod ac unrhyw ffordd. Edrychaf ymlaen at eich gweld yn ystod ein google meet heddiw ar gyfer gwers fyw arall.

Pob hwyl,

Miss Perry

 

Good Morning Cefn Llwyd :)

Here we are at the middle of the week already 'hump day' as they call it, the weeks are really starting to fly by at the moment. I lost track of our days this week. who else is starting to do this? How was your day yesterday? I hope it stays dry for you all to get some well deserved fresh air today. Thank you very much once again to you for all of your hard work, and for sending me your fantastic work each day. It's true, the schools very lucky to have you as a year 6 class next year, you all try your best and give 100% all the time. You will all be great leaders for the school. Remember to send your work to me at any time of the school day, and to send it in any way you can. I look forward to seeing you all for out live lessons again today on google meet.

Bye for now,

Miss Perry

09.06.20

Bore da Cefn Llwyd :) 
Am ddiwrnod braf, mae'n hyfryd i weld bach o haul allan y bore 'ma. Sut oedd eich diwrnod ddoe? Beth oedd yn llwyddiannus am eich diwrnod? 
Ddoe, buais i yn yr ysgol fel rydych chi'n gwybod, yn anffodus roedd y we i lawr felly doeddwn i methu cysylltu â chi o'r ysgol. Roedd hi'n braf bod nôl ar safle'r ysgol ac roedd hi'n hyfryd gweld pawb yn ddiogel. 
**Pen-blwydd Hapus Daniel**
Ydych chi'n edrych ymlaen at ein gwersi heddiw ar google meet? Cofiwch i ddod bore 'ma ar gyfer gwersi byw yn ystod amser eich grŵp chi. Diolch am eich holl waith ddoe, mae'n wych. Byddaf yn pori trwy'r gwaith a fy e-byst y bore 'ma. 
Welai chi wedyn,
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
What a lovely sunny day, it's great to see some sunshine again. How was your day yesterday? What was successful about your day? 
Yesterday I spent the afternoon in school as you all know, unfortunately the internet was down so i could not connect with you from school. It was lovely to be back on the school site and nice to see everyone, safely of course. 
**Happy Birthday Daniel**
Are you looking forward to our live lessons today? Remember to join in this morning at the time of your group slot. Thank you for all your work yesterday, it's great. I'm going to spent the morning going through your emails and google classroom posts. 
I'll see you later, 
Miss Perry 

Bore da Cefn Llwyd! 
Gobeithio eich bod chi i gyd wedi mwynhau eich penwythnos! Pwy welodd y tywydd annisgwyl neithiwr? Roedd y storm a'r cesair yn wyllt. Roedd Rosie druan allan am daith gerdded, roedd angen i mi ruthro allan a'i chodi yn y car. Sut oedd eich penwythnosau? Pawb yn iawn? Edrychaf ymlaen at weld chi i gyd heddiw ar ein cyfarfodydd 'meet'. Pwy sy'n barod am wythnos arall o waith? Gweithioch chi gyd mor wych wythnos diwethaf, rhowch yr un ymdrech mewn unwaith eto a mwynhewch eich wythnos.  
Yr wythnos yma rydym ni'n parhau ar ein thema o ddwlu ar ddarllen. Roedd eich darllen chi wythnos diwethaf yn wych, a mwynheais i'n fawr iawn ein gwersi fyw ar 'meet'. Edrychaf ymlaen unwaith eto at rhain yr wythnos yma. 
Pethau i gofio - 
*Google meets i grwpiau dydd Llun i ddydd Iau, edrychwch ar eich google calendr. 
Grŵp 1 - 11:00 - 11:30 
Grŵp 2 - 11:30 - 12:00
Grŵp 3 - 12:00 - 12:30 
*Google meet dosbarth gyfan ddydd Gwener 11yb.  
Wela i chi i gyd nes 'mlaen.
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd! 
I hope that you all enjoyed your weekend! What did you think about that unexpected weather last night? The storm and hailstones were crazy! Rosie and her father were out for a walk, bless them. I had to go an rescue them in the car. How were all of your weekends? Everybody ok? 
 I cannot wait to see all of your faces today on google meet. you all worked so hard last week, so make sure that you all put in the same effort and enthusiasm and enjoy yourselves. 
This week we are continuing with our whole school theme relishing reading. your reading last week was amazing and I thoroughly enjoyed our live lessons on google meet. I look forward to these again this week.  
Things to remember - 
*Google meets are still in groups from Monday to Thursday check your google calendar. 
Group 1 - 11:00 - 11:30 
Group 2 - 11:30 - 12:00
Group 3 - 12:00 - 12:30 
*Google meet for the whole class it at 11am on Friday.  
I look forward to seeing you later,
Miss Perry  

Grid Dysgu'r Wythnos / Weekly Learning Grid

Adnoddau gweithgareddau dyddiol / Daily activity resources

Adnoddau Mathemateg / Mathematics Resources

Dysgu Gartref Wythnos 9 / Home Learing Week 9

01/06/20 - 05/06/20

Wythnos Dwlu ar Ddarllen / Relishing Reading

05.06.20

Dydd Gwener Hapus i chi :)
Rydym ni wedi cyrraedd diwedd ein hwythnos gyntaf yn barod? Mae'r wythnosau ar hyn o bryd yn hedfan heibio. Sut oedd eich diwrnod ddoe? Mae'n hyfryd cael gweld bach o haul y bore 'ma ond dydw i ddim yn credu mai hi mor gynnes ag oedd hi wythnos diwethaf.
DIOLCH mawr i chi gyd am eich dymuniadau i Rosie, mae hi'n iawn. Mae hi dal yn gwella, mae ganddi heintiad cas yn ei llygaid ac mae'r holl beth wedi chwyddo druan a hi. Ond byddai bendant yn cwrdd â chi gyd heddiw am google meet am 11yb.
Pa fath o bethau ydych chi'n bwriadu gwneud dros y penwythnos felly? Rydw i'n gobeithio ymweld â mam am y tro cyntaf :)
Mwynhewch ddydd Gwener wych a welai chi wedyn,
Miss Perry.

 

A very Happy Friday to you all :)
How have we reached the end of our first week back already? The weeks at the moment are flying by so fast. It's lovely to see some sun this morning, but I do not think it's going to be as hot as it was last week.
Thank you so much for all of your messages and concerns for Rosie, shes ok. She is still getting better, she has a nasty eye infection and the whole thing is swollen, bless her. But today I will be seeing you all on google meet at 11am.
What are you planning to do this weekend? I'm hoping to visit my mother for the first time :)
Enjoy our fun Friday and I'll see you all shortly,
Miss Perry

Candelas - Rhedeg i Paris

Fersiwn o glasur Yr Anhrefn, wedi'w recordio yn arbennig ar gyfer Ewro 2016! #rhedegiparis

04.06.20

Shwmae Cefn Llwyd :) 
Sut oedd eich diwrnod yn y tŷ ddoe? Oeddech chi'n hapus neu'n drist i weld y glaw? Heddiw mae'n edrych fel petai hi'n mynd i fod yn gymylog ond yn sych, sydd yn newyddion da i ni oherwydd gallwn ni fynd allan am dro :) 
**Yn anffodus, mae Rosie yn sâl heddiw felly ni fyddaf yn gallu cynnal google meets. Byddaf yn cwrdd â chi gyd yfory ar gyfer google meet dosbarth am 11yb. 
Treuliais i'r diwrnod ddoe yn ateb gymaint o e-byst a darllen eich gwaith bendigedig. Mae'n wir i ddweud cadwoch chi fi'n brysur trwy'r dydd, ond roedd hi'n bleser mawr gweld cymaint o waith rhagorol. Felly clap mawr i chi!! 
Mwynhewch eich diwrnod, 
Hwyl,
Miss Perry 

 

Hello Cefn Llwyd :) 
How was your day in the house yesterday? Were you sad or happy to see the rain arrive after all this time? Today it looks as if it's going to be dry outside but cloudy, which is good news for you if you want to go out for a nice walk :) 
** Unfortunately, Rosie isn't very well today so I will not be able to conduct our google meets. I will however see you all tomorrow for our whole class meet at 11am.
I spent the day yesterday answering what felt like millions of emails and reading your fantastic work. You really did keep me very busy yesterday, but it was so lovely to see so many of you sending me your fantastic work. Keep it up and give yourselves a big clap! 
I'll see you all tomorrow :) 
Miss Perry

 

03.06.20

 

Bore da Cefn Llwyd :) 
Sut oedd pethau ddoe? Ydy pawb yn dechrau dod yn nol i'r arfer o ddiwrnod ysgol? Dyna newid yn y tywydd dros nos, er hynny rwy'n credu roedd angen bach o law ar ein gerddi, dechreuodd pethau edrych braidd yn sych. Felly diwrnod yn y tŷ i ni gyd :) Mae'r tymheredd i fod i ostwng ond, efallai taw fi yw hi ond mae hi dal yn dwym. 
Diolch i'r nifer fawr ohonoch chi danfonodd gwaith i mi ddoe, mae'n bleser gweld eich awydd a brwdfrydedd i weithio. Mwynheais i ein gwersi fyw ddoe hefyd, beth amdanoch chi? Pwy sy'n barod am un arall heddiw? 
Cofiwch i gwblhau eich gweithgareddau dyddiol pob dydd, danfonwch waith i mi unrhyw ffordd fedrwch chi hyd yn oed os yw hi yn eich llyfrau :) 
Edrychaf ymlaen at weld bob un ohonoch chi eto heddiw,
Hwyl, 
Miss Perry

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
How was things yesterday? Are you all starting to get used to a school day again? What a change in the weather overnight, although I think our gardens needed the water, they were all looking a little dry. Oh well, a day in the house it is :) The temperature is meant to drop, but maybe it's just me but it still feels warm. 
Thank you to the large number of you that sent work into me yesterday, it's a pleasure to see and read your work. I enjoyed our live lessons yesterday too, what about you? Who's ready for another one today? 
Remember to complete your daily activities every day on the grid, send your work to me in any way you can, even if you only work in your book you can send me some photos :) 
I look forward to seeing you all again today. 
Bye for now, 
Miss Perry 

02/06/20

Bore da Cefn Llwyd :) 
Roedd hi'n braf iawn cael gweld chi i gyd ddoe, cefais i sioc i weld faint rydych chi i gyd wedi tyfu ar ôl wythnos. Gobeithio eich bo' chi dal yn gwneud y gorau o'r tywydd braf ac wedi mwynhau bach o amser tu allan ddoe, ac efallai eich bo' chi wedi mynd i ymweld â theulu ddoe? Sut oedd y profiad? 
Da iawn am ddanfon gwaith ataf ddoe, roedd pob un o safon uchel iawn, rydych chi wir yn barod am flwyddyn 6 yn barod. Cofiwch i wneud eich gweithgareddau dyddiol pob dydd. Edrychaf ymlaen at eich gweld yn ein google meet heddiw am ein gwers gyntaf yn dysgu'n fyw. Cyffrous!
Hwyl am y tro, 
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
It was so lovely to see you all yesterday, I had a shock to see how much you'd all grown in the space of a week. I hope that you're all still making the most of this beautiful weather too, maybe you had a chance yesterday to see friends or family? How was that?
Well done to those of you that sent work into me yesterday, it was of such a high standard. You definitely are ready for year 6 already. Remember to complete your daily tasks every day. I look forward to seeing you all for our first live lesson today. Exciting times! 
See you later, 
Miss Perry 

01/06/20

Bore da Cefn Llwyd! 
Gobeithio eich bod chi i gyd wedi mwynhau eich gwyliau a'r tywydd braf! Rydym ni wedi bod yn hynod o lwcus gyda'r tywydd arbennig yma. Edrychaf ymlaen at weld chi i gyd heddiw ar ein cyfarfodydd 'meet'. Dyma ein tymor olaf o ysgol cyn i chi gyd fynd i flwyddyn 6... ahh!! Rydw i'n gwybod byddech chi i gyd yn gwneud eich gorau'r tymor yma yn union fel tymor diwethaf. Felly dyma ni, 7 wythnos o gyfrifo i lawr...... 
Yr wythnos yma rydym ni yn dechrau ar ein thema newydd o ddwlu ar ddarllen. Hoffwn ni fel ysgol i godi statws ac annog mwy o ddarllen adref. Felly mae llwyth o weithgareddau yn seiliedig ar ddarllen, llyfrau a thasgau ymarferol efo llyfrau. 
Pethau i gofio - 
*Google meets i grwpiau dydd Llun i ddydd Iau, edrychwch ar eich google calendr. 
Grŵp 1 - 11:00 - 11:30 
Grŵp 2 - 11:30 - 12:00
Grŵp 3 - 12:00 - 12:30 
*Google meet dosbarth gyfan ddydd Gwener 11yb. 
*Chwiliwch am her yr wythnos. 
Wela i chi i gyd nes 'mlaen.
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd! 
I hope that you all enjoyed your half term break and the glorious weather that we were so very lucky to have. I cannot wait to see all of your faces today on google meet. This is our last term in year 5 before we finish for summer break and then it's year 6...ahhhh! I know that you will all make it a great one, and that you will all work just as hard this term as you did the last. So here we are on a 7 week countdown......
This week we are starting our new whole school theme relishing reading. We would all like to rise the status of reading throughout the school and encourage more reading. Therefore there are a few activities that are based on reading, books and practical activities with reading. 
Things to remember - 
*Google meets are still in groups from Monday to Thursday check your google calendar. 
Group 1 - 11:00 - 11:30 
Group 2 - 11:30 - 12:00
Group 3 - 12:00 - 12:30 
*Google meet for the whole class it at 11am on Friday. 
*Check the page for this weeks' challenge. 
I look forward to seeing you later,
Miss Perry  

Grid gweithgareddau'r Wythnos / Weekly Activity Grid

Her yr Wythnos / This Weeks Challenge

Dyddiadur Miss Perry / Miss Perry's Diary

Gweithgareddau Mathemateg / Mathematics Activities

Dysgu Gartref Wythnos 8  / Home Learing Week 8

18/05/20 - 22/05/20

Wythnos STEM / STEM Week

22.05.20

Gwener Gwych hapus i chi gyd :)
Dyma ni, ddiwedd hanner tymor ac am hanner tymor gwahanol iawn i ni gyd. Un peth sy'n wir, rydych chi wedi bod yn blant rhagorol yn ystod y cyfnod yma. Rydych chi wedi bod yn weithgar, helpgar i'ch gilydd ac yn hynod o gefnogol. GAllaf rhestri cant a mil o bethau gwych amdanoch chi, ond y peth pwysicaf ydy i fi ddiolch i chi. Diolch am fod yn blant Cefn Llwyd rydw i'n falch iawn ohonoch chi i gyd.
Felly heddiw, rydym am ddathlu efo gemau a phosau ar google meet am 11yb fel dosbarth CYFAN. Os hoffech chi ddod efo rhywbeth sy'n gwneud i chi wenu a theimlo'n hapus pob dydd dewch a fe i rannu efo ni.
Dyma ddiwedd hanner tymor, mae eich gwaith wedi bod yn fendigedig a mwynheais i yn fawr iawn gweld eich holl fideos, lluniau a gwaith yn enwedig yr wythnos yma gyda'r holl arbrofion STEM.
Mwynhewch hanner tymor Cefn Llwyd, ymlaciwch, helpwch eich teulu a chadwch yn iach ac yn ddiogel.
Hwyl,
Miss Perry

HAPPY FRIDAY TO YOU ALL :)
Here we are, the end to a very different half term for us all. One thing that is true, you have all been outstanding children curing this very challenging and difficult time. You have kept up with work, been helpful and supportive to others, I could continue to list a million other things. The main thing this morning is I'd like to thank you all. Thank you for being children of Cefn Llwyd and for making me extremely proud of each and every one of you.
Today, we will celebrate with games and quizzes on google meet at 11am as a WHOLE class. If you'd like to bring anything that has kept you happy every day to share with us you're more than welcome to.
So, here we are at the end of half term, your work, videos and pictures have been amazing and I've enjoyed this weeks' work especially with all the science experiments.
Enjoy half term Cefn Llwyd, relax, help your family and stay safe and healthy.
All the best,
Miss Perry

Elin Fflur - Harbwr diogel lyrics

elin fflur yn canu harbwr diogel sori v mond yn gallu cal lyrics ond dwi d gweithion galad

21.05.20 

 

BORE DA :) 
Siwmae pawb? A mwynheuoch chi ddiwrnod poethaf y flwyddyn? Pa fath o bethau lwyddoch chi wneud ddoe? Rydw i'n dwlu gweld eich arbrofion gwyddoniaeth diolch i chi gyd am ddanfon gwaith o safon uchel ataf. Mwynheais i weld roced yn hedfan lansiwr yn saethu, hefyd arbrofion gyda hylifau gwahanol i greu lampiau. 
Pa arbrawf ydych chi wedi mwyhau'r mwyaf erbyn hyn? Mae hi bron yn ddiwedd yr wythnos ac mae hanner tymor yn agosáu er mwyn i ni gyd ymlacio :) 
Dydw i methu aros i weld mwy o'ch gwaith, fideos a lluniau eto heddiw. 
Diolch Cefn Llwyd,
Miss Perry 

 

GOOD MORNING :) 
How are you all? Did you enjoy the hottest day of the year? What type of things did you do yesterday? I love seeing your fantastic science experiments, thank you for sending so much to me. I really enjoyed watching rockets flying, launchers shooting and experiments with different liquids to create lava lamps. 
Which experiment have you enjoyed the most so far? It is nearly the end of the week and half term is nearing closer every day. Who's looking forward to some relaxation? 
I cannot wait to see what you send me today? Keep your videos, pictures and work coming in :) 
Thank you Cefn Llwyd,
Miss Perry 

20.05.20

 

Bore da i chi :) 
Heddiw mae hi fod yn ddiwrnod twymaf y flwyddyn, tybed faint fydd y tymheredd? Amser cinio rydw i bendant yn mynd i fynd allan i dorheulo am awr. Sut ydych chi? Sut oedd eich arbrofion gwyddoniaeth ddoe? Diolch i chi am ddanfon gwaith ar google classroom, roedd fideo Leo, lluniau Halle a gwaith Georgina yn hyfryd i weld. Rwy'n siŵr bod plant yn ddosbarth yn mwynhau gweld eich gwaith hefyd. Tybed pa arbrofion sydd ar y gweill heddiw gennych chi? COFIWCH i gyflwyno eich gwaith yn y GYMRAEG a mwynhewch y tywydd braf. 
Edrychaf ymlaen at weld eich gwaith heddiw. 
Pob hwyl,
Miss Perry 

 

Good Morning to you all :) 
Today it's meant to be the hottest day of the year, I wonder what the temperature will be? Dinner time I am definitely going out and doing a little bit of sunbathing. How are you all? How were your experiments yesterday? Thank you very much for sending work over on google classroom, Leo's video, Halle's pictures and Georgina's work was lovely. I'm sure that everybody in class loved seeing them too. I wonder what experiments you're all going to be doing today? REMEMBER to present your work in WELSH and enjoy the sunshine today. 
I look forward to seeing your work today.
All the best, 
Miss Perry 

19.05.20

Bore da i chi :) 
Sut oedd eich dechreuad i wythnos STEM? A mwynheuoch chi unrhyw arbrofion gwyddoniaeth? Diolch Gwenllian a Jayden am eich lluniau o'ch arbrofion diddorol ddoe, edrychon nhw yn broffesiynol iawn. Tybed beth fyddaf yn derbyn heddiw gennych chi? 
Cofiwch Gefn Llwyd does dim cyfarfodydd meets heddiw gan fy mod i'n cysylltu â'ch rhieni :) Ddoe, fe es i am dro eithaf hir ar ôl gwaith ac wedyn coginiais i ar y barbeciw eto, yum! Tybed a fydd y tywydd yn heulog heddiw? Beth ydy'ch cynlluniau chi? 
Edrychaf ymlaen at weld eich gwaith ar google classroom (cofiwch i bostio fe fan hyn i bawb gael gweld eich gwaith arbennig) 
Hwyl Cefn Llwyd,
Miss Perry 

 

Good morning to you all :) 
How was the beginning to your STEM week? Did you manage to start any scientific investigations? Thank you Jayden and Gwenllian for the pictures of your exciting experiments yesterday, they looked very professional. I wonder what you will all send me today? Remember Cefn Llwyd there are NO google meets today as I will be contacting some of your parents :) 
Yesterday, I went for a long walk after finishing work and I cooked on the BBQ again, it was very yummy! I wonder if the weather will be sunny today? What are your plans? 
I look forward to seeing your work on google classroom (remember to post it on here for everyone to see your amazing work). 
Bye for now, 
Miss Perry 

18.05.20

Bore da Cefn Llwyd :)
Dyma ni ddechreuad newydd sbon i wythnos newydd, a gwell fyth, mae'n hanner tymor wythnos nesaf. Felly, pwy sy'n barod am wythnos arall o waith cyn i ni gyd cael wythnos i ymlacio? Sut oedd eich penwythnosau? Er nad oedd y tywydd mor dwym ag arfer, llwyddais i adeiladu ein barbeciw a choginio bwyd blasus arni! Hwre! 
Beth ydych chi'n edrych ymlaen mwyaf at wneud yr wythnos yma? Mae hi'n wythnos STEM felly mae yna lwyth o weithgareddau hwylus a diddorol i chi wneud efo'ch teulu. Yr wythnos yma ein gwyddonydd ni ydy Charles Darwin, ymchwiliwch iddo fe a'i ddamcaniaethau. Dim ond un her bydd yr wythnos yma, mae gennych chi'r wythnos gyfan i'w cwblhau. 
Pethau'r wythnos yma i gofio;
*Google Meets dydd Llun a dydd Gwener.
*Galwadau i rieni dydd Mawrth, Mercher ac Iau - atgoffwch eich rhieni o'r amserlen ar google classroom a Facebook.  
*Postiwch waith/lluniau/fideos ar google classroom.

 

Mwynhewch yr wythnos, edrychaf ymlaen at weld eich gwaith gwyddonol gwych. 
Pob Hwyl,
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
Here we are, at the beginning of a brand new week but best of all, it's half term next week. So, who's ready for another week of work and fun activities before our week of relaxation? How were your weekends? Even though we did not have the warm weather that we have been having, we managed to finally get our BBQ up and running, our food was very tasty. Hooray! 
What are you looking forward to most this week? Remember it's STEM week, that means there are plenty of scientific experiments and activities for you to enjoy. Our class scientist is Charles Darwin, research him and enjoy reading about his theories. There will only be one challenge this week, keep an eye out for it as you have the whole week to complete. 
Things to remember this week;
*Google meets for children this week are Monday and Friday.
*Parent evening calls are Tuesday, Wednesday and Thursday this week - remember to show your parents the timetable on google classroom and Facebook. 
*Post pictures, work and videos on google classroom. 

 

Enjoy your week, I look forward to seeing your super science work this week. 
Good Luck, 
Miss Perry 

Grid Gweithgareddau'r Wythnos / This Weeks Learning Grid 

Gweithgareddau Dyddiol / Daily Activities

Gweithgareddau ac adnoddau Iaith / Literacy resources and activities

Her yr Wythnos/ This week's Challenge 

Mwynhewch yr her yma gyda'ch teulu, adeiladwch roced a mwyhewch yr hediad. 

Enjoy this challenge with your family, build the roced and enjoy watching its' flight. 

Dyddiadur Miss Perry / Miss Perry's Diary

Parent-Teacher Meetings - 19/05/20 - 21/05/20

Dear Parents,
Please find below a timetable with your times for our Parent-Teacher phone calls next week.
Have a lovely weekend, I look forward to speaking to you all next week 😀

Dysgu Gartref Wythnos 7  / Home Learing Week 7

11/05/20 - 15/05/20

Wythnos Iechyd a Lles / Well-being Week

Her y dydd / Daily challenge 

15.05.20

Hip Hip Hwre! Mae'n ddydd Gwener! Bore da i chi gyd, sut ydych chi? Gobeithio cawsoch chi i gyd diwrnod da ddoe :) Cefais i amser hyfryd yn gweithio yn yr HWB, gweithiais i efo blant bach y Cyfnod Sylfaen yn cynhyrchu darnau o waith gelf ac yn chwarae y tu allan. Diolch am eich holl e-byst a gwaith ddoe, edrychaf ymlaen at weld eich tasgau i gyd heddiw. Pwy fwynheuodd gwrando ar bennod 6 ddoe?
Heddiw mae hi'n ddiwrnod GWALLT GWIRION, felly cofiwch i ddod i'r google meet i BAWB am 11yb efo GWALLT GWIRION yn barod am fach o hwyl!
Welech chi wedyn,
Miss Perry

Hip Hip Hooray! It's Fri-Yay! Good Morning to you all, how are you? I hope that you all had a lovely day yesterday? I had a lovely time working at the HWB with little children for a change, we made pieces of art work and played outside in the sunshine. Thank you for all of your work yesterday on Facebook and through e-mails, I look forward to seeing it all today. Who enjoyed listening to chapter 6 of our book?
Today its WHACKY HAIR day, remember to come to our google meet for EVERYONE at 11am with your WHACKY HAIR styles, ready for a little bit of fun.
See you all in a little while,
Miss Perry

14.05.20

Bore da Cefn Llwyd :)
Gobeithiaf eich bod chi i gyd yn barod am ddiwrnod o waith a gweithgareddau. Er fy mod i yn gweithio yn yr HWB heddiw edrychaf ymlaen at weld eich e-byst a gwaith ar Facebook pan fyddaf yn dychwelyd. Ydych chi wedi dewis eich gweithgareddau Iaith a Mathemateg eto? Pwy fwynheuodd gwrando ar stori diwedd dydd ddoe? Pwy oedd wedi dyfalu cymeriad y dylluan?
Heddiw ar gyfer ein her lles, rydyn ni am i chi dreulio bach o amser yn yr ardd, gwnewch bach o sbïo am adar. Ers 'lockdown' dywed pawb bod yna fwy o adar a natur yn fyw. Ydy hyn yn wir yn eich gardd chi? Dydw i methu aros i wneud hyn prynhawn yma efo Rosie yn ein gardd ni. Defnyddiwch y dudalen isod i drio adnabod y mathau gwahanol. Pa fathau o adar sydd mwyaf poblogaidd yn eich gardd chi?
Mwynhewch Gefn Llwyd :)
Hwyl,
Miss Perry

Good Morning Cefn Llwyd :)
I hope that you're all ready for a day of work and fun activities. Even though I am working in the HUB today, I look forward to coming home and seeing all of you fantastic work, e-mails and pictures on Facebook and google classroom. Have you chosen your Literacy and Mathematics activity for the day? Who enjoyed listening to the story yesterday? Did you guess the identity of the owl?
Today for our well-being challenge, we would like you to spend some time in the garden doing a little bit of bird watching. What a relaxing way to spend an hour. Since lock-down birdwatchers are saying that there are more birds and wildlife about. Is this true in your garden? I cannot wait to come home this afternoon and do some bird watching of my own with Rosie. Use the sheet below to help you identify the different species of birds. Which birds are most popular in your garden?
Enjoy Cefn Llwyd,
Miss Perry

13.05.20

Bore da Cefn Llwyd :) 
Gobeithio eich bo' chi i gyd yn iawn, wedi cysgu'n dda ac yn barod am y diwrnod sydd o'ch blaenau chi. Hoffwn i chi gyd i feddwl am un cwestiwn am eich gwaith heddiw i ddod efo chi i'r google meet. Mae'r wythnosau yn dechrau hedfan heibio, ac mae'n anodd peidio gallu gweld eich teulu, felly fel her heddiw hoffwn i chi greu pic collage o luniau o'ch teulu i fedru danfon atyn nhw i roi gwen fach. Dyma fy un i :) 
Mwynhewch!
Miss Perry 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
I hope that you're all ok, that you've had a good sleep and are ready for the day ahead of you. For today's google meets I would like you all to think of a question about the work that you'll be completing today. The weeks are starting to fly by, and its getting difficult not being able to see families, therefore your challenge for today is to create a pic collage of photos of you family to send to them to give a little smile. Here's mine :) 
Enjoy! 
Miss Perry 

12.05.20

 

Bore da Cefn Llwyd :)
Gobeithio eich bo' chi i gyd yn barod am ddiwrnod arall o weithgareddau. Mae'r tywydd yn mynd i fod yn sych ac yn heulog eto felly gwnewch y mwyaf ohoni.
Heddiw mae hi'n ddiwrnod 'Diogelwch yr Haul', felly ar gyfer eich her hoffwn i chi ail greu'r fideo isod mewn ffordd eich hunan gyda negeseuon yn y Gymraeg ac yn y Saesneg ...... Slipiwch, Slopiwch, Slapiwch ..... Postiwch eich fideos ata i ar Facebook neu trwy e-bost er mwyn i blant bach gwylio a dysgu neges bwysig iawn.
Pob hwyl!
Miss Perry

Good Morning Cefn Llwyd :)
I hope that you're all ready for another day of activities. The weather is going to be dry and sunny, therefore I think we should make the most of it.
Today is Sun Safety Day, so for your challenge how about we create a new video to teach younger children how to be safe in the sun with Welsh and English messages ...... Slip/Slipiwch ... Slop/Slopiwch .... Slap/Slapiwch .... Post your videos to me on Facebook or via e-mail for us to send to younger children so that they can learn an important message.
Good luck!
Miss Perry

Get sun set - Slip, Slop, Slap, Seek and Slide

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

11.05.20

Her y dydd
Mae plant wedi dechrau gosod cerrig lliwgar o gwmpas yr ysgol. Rydym ni fel staff eisiau gweld rhain fel llwybr wrth i ni gyd ddychwelyd i'r ysgol gobeithio cyn bo hir. Felly ewch at i ffeindio carreg a pheintiwch neu lliwiwch y garreg efo neges neu lun hapus ac os ydych chi'n gallu, gosodwch y garreg wrth giât yr ysgol yn ofalus. 
Mwynhewch! 

 

Today's challenge
Some children have started placing colourful painted rocks down at the school. We as a staff would love to see these like a pathway when we finally are able to get back to school, soon we hope. Therefore, we would like you to find a rock/stone and paint or colour the stone with a message or happy picture and leave it at the school gates carefully. 
Enjoy. 

Bore da Cefn Llwyd :) 
Am benwythnos bendigedig! Sut oedd eich dathliadau ac amser efo'r teulu? Roedd eich lluniau o'ch partïon yn hyfryd, roeddech chi wedi gwneud gymaint o ymdrech. Pwy dreuliodd mwy o amser yn yr ardd nag unrhyw le arall y penwythnos yma? Teimlais i yn hynod o lwcus i gael tywydd braf ac amser euraidd efo'r teulu. 
Thema'r wythnos yma ydy Iechyd a Lles iach. Mae'r gweithgareddau wedi seilio o gwmpas rhain ac os fedrwch chi wneud rhai ohonyn nhw fel teulu, bydd hynny'n wych. 
Pethau i gofio;
- Grwpiau google meet dydd Llun i ddydd Mercher, a google meet dosbarth dydd Gwener 11yb - dewch efo gwallt gwirion
- Dewiswch dasgau hoffech chi gwblhau pob dydd o'r grid gweithgareddau. 
- Stori diwedd dydd 3:15 ar google classroom pob dydd. 
- Heriau'r wythnos yn seiliedig ar amser a gweithgareddau efo'r teulu a chadw'n iach ac yn hapus. 
- Rydw i yn gweithio yn yr HWB ar ddydd Iau'r wythnos yma felly ni fydd google meets yn bosib a byddaf yn edrych ar eich gwaith pan fyddaf yn gorffen. 

Mwynhewch yr wythnos :)
Miss Perry 

 

Good Morning Cefn Llwyd :) 
What a weekend we've had! How was your celebrations and time with your family? your pictures of your celebrations and parties were fantastic, you all put so much effort in. Who spent more time this weekend in the garden than anywhere else? I felt so lucky this weekend to have sunshine and quality time with the family. 
This weeks theme is 'Health and Well-being'. The activities are set to promote a healthy body and mind, if you could do some of these as a family that's even better.
Things to remember;
-Group google meets Monday to Wednesday, and class meet Friday 11am - Come with Whacky Hair.
- Choose activities from the grid that you would like to complete. 
-End of the day story is at 3:15pm every day. 
- This weeks challenges are based on family activities and keeping yourself healthy and happy. 
- This week I am working in the HWB on Thursday, therefore I will be unable to host our google meet sessions, but I will catch up on your work when I finish. 

Enjoy your week :)
Miss Perry  

Grid Gweithgareddau'r wythnos/ This weeks' Activities

11.05.2020

Croeso nôl Cefn Llwyd, 

Am ŵyl y banc a phenwythnos bendigedig! Ers cychwyn ‘lockdown’ dyma oedd fy hoff benwythnos o bell ffordd, roedd y tywydd, y bobl, y dathliadau yn wych. Pwy fwynheuodd eu penwythnos? 

 

Cawsom ni ddathliad stryd ragorol ar gyfer diwrnod VE, roedd yr holl stryd wedi addurno, roedd DJ gennym ni ein yn stryd yn chwarae cerddoriaeth trwy’r dydd. Cynhalion ni cwis a bingo hefyd, ac roedd hyn i gyd wrth aros ar ein gerddi blaen. Pwy fysai’n meddwl bydd cael parti ar eich gardd blaen yn hwyl a sbri? Gwenodd, canodd a chwerthynnodd pawb trwy’r dydd. Roedd hi’n fendigedig!! Sut ddathloch chi ddiwrnod VE? 

 

Ar ôl hynny, roedd gweddill y penwythnos yn grêt hefyd! Am lwc! Roedd ein tywydd yn berffaith y penwythnos yma a threuliais i fwyafrif o’r amser yn yr ardd yn tacluso, yn palu ac yn chwysu. Rydym ni wedi dechrau ar ein ffens newydd o’r diwedd! Hwre! Hefyd penderfynon ni palu twll mawr hir ar flaen yr ardd a gosod cerrig. Doedd dim angen ymarfer corff arna i ar ddydd Sadwrn roeddwn i’n chwysu stacs wrth balu a symud yr holl bridd o’r ardd. Be chi’n meddwl? Ydy hi’n edrych yn well? 

 

Be’ wnaethoch chi Gefn Llwyd? Sut oedd eich penwythnos? Gobeithio cawsoch chi gyd llwyth o amser euraidd efo’r teulu :) 

 

Ar fore dydd Sul cefais i gnoc wrth y drws am 7:30yb. Mae’n ffaith doeddwn i ddim yn hapus, edrychais i fel rhyw anghenfil pwdlyd yn ateb y drws, ond ….. O’r diwedd cyrhaeddodd fy marbeciw! Hwre eto! Rydyn ni wedi bod yn aros ers wythnosau, ac er ddoe doedd y tywydd ddim cystal, dydw i methu aros i gael barbeciw posh am y tro cyntaf. 

 

Gobeithio eich bod chi i gyd wedi ymlacio, treulio amser efo’r teulu a mwynhau’r tywydd braf. 

Edrychaf ymlaen at weld chi gyd yn ein cyfarfod google.

 

Hwyl am y tro,

Miss Perry 

Wythnos 6  / Week 6

04/04/20 - 08/05/20

07.05.20

Diwrnod VE day (cynnar) hapus i chi gyd!
Rydych chi i gyd wedi gweithio mor galed yr wythnos yma gyda'ch teuluoedd yn dysgu, cofio ac yn paratoi tuag at heddiw ac yfory. Mae eich dawnsfeydd, ryseitiau coginio, addurniadau a steiliau gwallt wedi bod yn wych ac wedi gwneud i mi deimlo'n falch iawn ohonoch chi. 
Os ydych chi'n cael eich parti gardd heddiw neu yfory, cofiwch i fwynhau pob eiliad gyda'ch teulu yn ddiogel. Yfory cofiwch;
11:00 yb - 2 munud o dawelwch 
3yp - Araith Winston Churchill ar y BBC
9yp - Pawb i ganu "We'll meet again"

Mwynhewch eich dathliadau Cefn Llwyd!
Miss Perry 

A very happy (but early) VE Day to you all! 
You've all worked so hard this week with your families learning, remembering and preparing towards your garden party today or tomorrow. Your dancing, cooking recipes, decorations and hair styles have been magnificent and they've made me all very proud to be your teacher. 
If you are having your garden party today or tomorrow (I'm having two), remember to enjoy every second with your family safely. Tomorrow remember;
11:00 am - 2 minutes of silence
3pm - Winston Churchills' Speech on BBC
9pm - Nationwide sing-a-long to We'll meet again. 

Enjoy your celebrations Cefn Llwyd!
Miss Perry 

Her y Dydd / Daily Challenge 

06.05.20

Bore da i chi Cefn Llwyd.
Pwy sydd yn dwlu bod yr haul allan efo ni unwaith eto'r wythnos yma? Mae'r tywydd heulog bendant yn gwneud i mi deimlo'n hapusach :) Sut aeth yr her ddoe? Pwy lwyddodd i ddawnsio fel Mrs Griffiths?
Her heddiw - Hoffwn i chi ddechrau creu paratoadau tuag at eich parti gardd ar gyfer VE Day. Gall hyn cynnwys coginio rysait o'r cyfnod, ymarfer steil gwallt neu gwneud addurniadau ar gyfer eich tŷ.
Ddoe, buais i'n brysur yn gwneud paratoadau fy hunan, llwyddais i greu rysait dumplins caws a thatws (mae Rosie yn dwlu arnyn nhw) a hefyd fel teulu buon ni'n gwneud ein 'Family Photo Album 1945'. Cafon ni lwyth o hwyl, ac ychydig o tantrums gan Rosie. Ond er hynny, mae'r lluniau yn edrych yn wych.
Pob lwc i chi heddiw :)
Miss Perry

Good Morning to you all Cefn Llwyd.
Who is thankful for our sunshine again this week? This sunny weather definitely has an effect on my mood, I'm far happier because it's sunny :) How did the challenge go yesterday? Who mastered the dance?
Today's Challenge - I would like for you to start your preparations for your garden VE Day garden party. This can include; cooking a recipe from the wartime, practicing your hair styling skills or making decorations for your house.
Yesterday, I was quite busy in the afternoon making my own preparations, I managed to cook a wartime recipe; Cheese and potato dumplings (It's now Rosie's favourite food). Also we created our Family Photo Album 1945. We had a lot of fun, a few tantrums from Rosie, but after all of that our pictures turned out great.
Good luck to you today :)
Miss Perry

05.05.20

Bore da Cefn Llwyd :) 
Sut oedd eich diwrnod cyntaf yn ymchwilio i'r Ail Ryfel Byd?Beth ddarganfuoch chi? Heddiw mae hi fod yn gymylog trwy'r dydd, sydd bendant yn well na gweld glaw. Rydw i'n gobeithio gwneud ambell i dasg fy hunan heddiw a dangos i chi bore 'fory, 'Watch this space' fel maen nhw'n dweud. 
Mae eich her heddiw yn un sydd wedi ei osod gan Mrs Griffiths (y swyddfa) a Molly Griffiths. Maen nhw wedi gweithio'n galed iawn i greu fideo o ddawns enwog yr Ail Ryfel Byd. Ydych chi'n gallu gwylio a cheisio ei ddysgu? Mae'r fideo a'r ddwy yn dawnsio yn rhagorol. Werth ei weld! 
Hwyl,
Miss Perry

 

Good Morning Cefn Llwyd :)
How was your first day of researching the Second World War? What did you discover? Today it's meant to be cloudy all day, which is definitely better than rain. I'm hoping to do a few tasks of my own today to show you tomorrow, watch this space as they say. 
Your challenge today has been set by Mrs Griffiths (the office) and Molly Griffiths. They have worked very hard to put together a dance for you from the Second World War. Can you watch and try and learn a few steps? Their video and their dance is definitely worth a watch. 
Bye for now, 
Miss Perry 

Dawns yr Ail Ryfel Byd/ Second World War Dance

Still image for this video
Bore da Cefn Llwyd,
Am wythnos gyffrous sydd o'ch blaenau chi, yr wythnos yma rydych chi'n mynd i ddysgu am gyfrnod yr Ail Ryfel Byd. Ar ddydd Gwener yr 8fed o Fai mae hi'n 75 mlynedd ers ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, mae'r holl weithgareddau a phrofiadau yr wythnos yma i helpu chi ddeall a dysgu sut oedd bywyd yn ystod y cyfnod yma. Rydyn ni'n annog chi i wneud mwy o ddysgu gyda'r teulu felly bydd llai o waith ar dechnoleg. Rydyn ni eisiau i chi wylio llwyth o glipiau, rhaglenni a gwneud tasgau ymarferol. Ni fydd 'fideos dysgu' neu stori diwedd dydd yr wythnos yma.
Pethau i gofio -
*Grwpiau google meet dydd Llun - Mercher
*Grwp google dosbarth dydd Iau
*DIM YSGOL DYDD GWENER
*Heriau'r wythnos yn eich paratoi tuag at barti gardd 'VE Day'

Mwynhewch eich wythnos Cefn Llwyd!
Miss Perry

Good Morning Cefn Llwyd,
What an unforgettable week you have in front of you, this week you're going to be learning about the Second World War. On Friday, 8th of May we will be celebrating 75 years since the war ended, all of the activities and experiences this week will help you learn and understand how life was during the war. We are encouraging you to spend less time on technology this week and do more learning as a family. We would like you to watch video clips, programmes and also partake in practical activities. This week unfortunately there will be no teacher tutorials or end of the day book.
Things to remember -
* Google meet groups will be held Monday to Wednesday
*Whole class google meet on Thursday
*NO SCHOOL FRIDAY
*This weeks challenges will be in preparation for the VE garden party.

Enjoy your week Cefn Llwyd!
Miss Perry

04.05.2020

Annwyl Cefn Llwyd, 

 

Sut ydych chi i gyd? Ydych chi wedi gwneud llawer o ymlacio a mwynhau gyda’r teulu dros y penwythnos?  Er nad yw’r tywydd wedi bod yn heulog iawn, cefais i benwythnos i fwynhau efo fy nheulu i. Archebais i gar newydd i Rosie i chwarae efo, pwy fysai’n meddwl y bydd hi mor gymhleth i adeiladu? Cymerodd yr holl beth awr a hanner i adeiladu, llawer o amynedd a llwyth o ddatrys problemau. Pwy sydd wedi gorfod adeiladu tegan fel hyn o’r blaen? Felly dyma lun i chi o Rosie yn mwynhau ei char newydd, i ddweud y gwir dydy hi ddim yn yrrwr arbennig o dda. Haha! 

 

Am y tro cyntaf erioed, coginiais i grempogau yn gywir! Hwre! Dihunais i fore dydd Sul yn eisiau crempogau. Llwyddais i goginio nhw, heb losgi, neu dorri unrhyw grempog a llwyddais i hyd yn oed gwneud fflip neu ddau. Wwhww! 

Am wythnos hanesyddol sydd o’ch blaenau chi. Yn ystod yr wythnos yma fe gewch chi gyfle i ddysgu ac i brofi sut oedd byw yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel Byd, mae’r wythnos yn llawn weithgareddau cyffrous a bythgofiadwy.  

Pum mlynedd yn nol, dathlodd Mrs Morris a finnau ‘VE Day’ 70 mlynedd bach yn wahanol i chi, roedden ni yn yr ysgol, gyda phlant blwyddyn 5 a 6 a gwisgon ni ddillad, dysgon ni am fywydau pobl a bwyton ni fwyd o’r cyfnod am yr wythnos gyfan. Er fy mod i methu bod efo chi, rwy’n gobeithio bydd y gweithgareddau a’r profiadau'r un mor arbennig i chi. 

 

Felly, mae’r wythnos sydd yn mynd i fod bach yn wahanol i’r wythnosau o weithgareddau rydych chi wedi derbyn hyd yn hyn. Prif neges yr wythnos yma ydy i gofio ac i ddathlu ymdrechion pobl y wlad yn ystod yr Ail Ryfel Byd, bydd llai o ddefnydd o dechnoleg yr wythnos yma, mwynhewch ddysgu gyda’r teulu. Er bod y cyfnod y rhyfel yn wahanol, mae yna bethau tebyg am ein sefyllfa ni heddiw, cofiwch i fod yn ddiolchgar am eich iechyd, hapusrwydd a’ch teulu. Fel dywed geiriau enwog can yr Ail Ryfel Byd 

‘We’ll meet again’. Tan hynny Cefn Llwyd, byddwch yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. 

 

Hwyl, 

Miss Perry 

Edmunds' Family Album 1945 Challenge

Wythnos VE Week 4.5.20

Sing as We Go

Caneuon y cyfnod/World War 2 sing along

Wythnos 5  / Week 5

27/04/20 - 01/05/20

Her y dydd / Daily Challenge 

1/05/20

Dydd Gwener Hapus i chi gyd!! Croesi bysedd bydd yr haul yn aros allan i ni heddiw. Am wythnos o waith rhagorol, chwerthin di-stop a chyfeillgarwch. Da iawn i chi gyd Cefn Llwyd, rydych chi wir yn ddosbarth arbennig ac yn fy ngwneud yn falch ohonoch chi bob dydd.  Ar gyfer diwrnod yr Urdd ydych chi i gyd yn gallu gwisgo coch gwyn neu wyrdd trwy’r dydd? Thema ein dydd Gwener ni heddiw ydy i fod yn gyfeillgar ac i ddanfon gwen at eil gilydd efo calon. Ydych chi’n gallu dod a Chalon I’n cyfarfod ‘google meet’ heddiw plîs?

Her y dydd – Bach o hwyl a sbri efo rolyn tŷ bach. Ydych chi’n gallu gwneud ‘kick-ups’ efo’r traed neu ddwylo? Faint lwyddoch chi i wneud? Danfonwch eich fideos ymlaen ataf ar Facebook neu Drydar.

Welai chi mewn tipyn Cefn Llwyd,

Miss Perry.


Happy Friday to you all!! Fingers crossed the sun stays out today for us all to have some well earned fresh air. What a week of excellent work, non-stop laughing and friendship. Well done to you all Cefn Llwyd, you really are an amazing class and you make me very proud of you e ach day. Today we are having an Urdd day, could you please wear red, green or white for the whole day? Today our Friday theme is friendship and to send a smile. Could you all please bring a heart to our google meet session today please?

Today’s challenge – A little bit of fun with toilet roll. Could you complete a ‘kick-ups challenge with a roll of toilet roll either with your feet or hands? How many did you manage to do? Send your videos through on Facebook or Twitter. I can’t wait to see how you get on.

I’ll see you soon Cefn Llwyd,

Miss Perry.

30.04.20

Bore da Cefn Llwyd!
Dyma ni, mae hi bron yn ddydd Gwener..... dim ond un diwrnod bach arall. Rydych chi i gyd yn gwneud yn wych cadwch hi i fynd. Sut ydych chi heddiw? Ydy'r tywydd yn gwneud i chi deimlo'n ddiflas? Wel, heddiw mae gen i ddwy her i chi.
1. Her y diwrnod ydy tasg dylunio a thechnoleg - cynhyrchu llyfrnod creadigol gwirion ar gyfer eich llyfrau. Dilynwch y linc youtube i helpu.
2. Ar gyfer ein sesiwn 'google meet' heddiw, dewch efo steil gwallt 'WACKY'. Cawn weld pwy sydd efo'r steil gwallt mwyaf doniol.
Joiwch eich diwrnod, welai chi wedyn!
Miss Perry

Good Morning Cefn Llwyd!
Here we are, it's nearly Fri-yay...... only one more small day. You are all doing absolutely fantastic, keep it up. How are we all today? Is the weather making you feel a little bored? Well, today I've got two challenges to cheer you up.
1. Today'cs challenge is design technology - you need to design and create a create and silly bookmark. Follow the YouTube videos to help.
2. For our 'google meet' sessions today, I would like for you all to come rocking a 'WACKY' hairstyle. (if you have no hair find something to put on your head?) We can then see who is the wackiest and funniest of us all.
Enjoy your day, I'll see you very soon!
Miss Perry

29.04.20

Siwmae Cefn Llwyd!
Rydyn ni wedi cyrraedd canol yr wythnos! Hwre!! Am ddiwrnod bach gwahanol ddoe, dim haul, dim tywydd poeth, ond oleua mai'r ardd a'r blodau wedi cael bach o law i helpu tyfu'n iach. Mae fy ngardd yn edrych yn wyrddach yn barod :) Sut ydych chi'n gweld y diwrnodau glawiog?
Heddiw mae hi'n ddiwrnod her mathemateg, mae e bendant yn un i wneud i chi feddwl. Pob lwc i chi gyd!!

Hello Cefn Llwyd!
We have reached the middle of the week (or hump day as they call it)! Yay!! What a completely different day we had yesterday, no sun, no hot weather, but at least the garden and flowers had a good water, they look greener and healthier already :). How are you all finding this wet weather?
Today is Mathematical challenge day. It's definitely one to make you think. Good luck to you all!!

28.04.20

Bore da i chi gyd!
Sut ydych chi i gyd heddiw? Buais i'n coginio cacen siocled a banana neithiwr ar ôl ei drafod hi ar ein sesiynau google meet. Aroglodd y tŷ yn felys, a bwyton ni i gyd darnau mawr o'r gacen, er ei fod bach yn gynnar i benblwydd Capten Tom, doedden ni i gyd methu aros i flasu. Tybed sut flas bydd ar eich cacennau chi? Dydw i methu aros i weld eich lluniau a fideos. Cofiwch i ddanfon nhw draw.
Yn anffodus Cefn Llwyd mae'r tywydd wedi diflasu braidd felly mae gen i her lliwgar i chi heddiw. Rhywbeth sydd yn mynd i gadw chi'n brysur ond hefyd mwynhau. Heddiw, rydych chi am greu 'rhith optegol' yn Saesneg gelwir rhain yn 'Optical illustions' .... Wwwwwww.
Gwyliwch y clip fideo a hefyd edrychwch ar y lluniau ar gyfer syniadau. Cofiwch i ddanfon lluniau o'ch her i 'Facebook' a 'Twitter' i ni gyd cael dathlu'ch llwyddiannau!
Pob lwc a phob hwyl,
Miss Perry

A good morning to you all!
How are we today? I spent all evening cooking a banana and chocolate cake after our discussions on google meet yesterday. The house smelt amazing and sweet, we all ate very large pieces of the cake, despite it being a little early for Captain Tom's birthday celebrations. We could not leave it there. I wonder how all of your cakes will taste? I cannot wait to see your videos and pictures. Remember to send them over.
Unfortunately Cefn Llwyd the weather has taken a little turn, so I thought about a challenge to brighten up our day. This challenge is definitely going to keep you busy and you'll enjoy it. Today, you are going to be creating an optical illusion of your hand.... Ooooooooo! Watch the video clip on YouTube and look at the pictures for ideas. Remember to send your artwork to myself on Facebook or Twitter so that we can all celebrate your achievements.
Good luck and enjoy,
Miss Perry

Bore da Cefn Llwyd :) 

Wel, dyma ni wedi cyrraedd wythnos arall o weithio o adre'. Pwy sy'n barod am wythnos llawn gweithgareddau a heriau hwylus? Dydw i fethu aros i weld beth rydych chi'n llwyddo gwneud, mae eich ymroddiad at eich gwaith yn rhagorol, rydw i mor falch o bob un ohonoch chi. Dyma ambell beth i chi gofio - 

 

-Mae'n wythnos 'Dathlu pen-blwydd Capten Tom Moore' ac 'Wythnos big pedal' 
- Chwiliwch am weithgareddau ar y grid gweithgareddau
- Cofiwch fod 'google meets' wythnos yma mewn grwpiau ond am ddydd Gwener gwych. (Mae e-bost wedi danfon atoch chi efo'ch amser) 
- Chwiliwch am her y dydd ar wefan y dosbarth neu ar google classroom. 

-Mae clybiau yn cychwyn yr wythos yma, ewch i'r wefan - kids zone - video resource centre

 

Mwynhewch weithio wythnos yma, cofiwch i ymlacio ac i gadw'n hapus. 
Miss Perry

 

Good Morning Cefn Llwyd :)

Well, here we are, we've reached another week in 'lockdown' and working from home. Who's ready for a week full of activities and exciting challenges? I cannot wait to see what you've all managed to complete, your devotion to your work has been extraordinary, I am so proud of each and every one of you. This week, here's a few things for you to remember -

 

- It's Captain Tom Moore's birthday celebration and Big Pedal week.
- Search for your activities to complete this week on the grid.
- Remember your 'google meet' sessions this weeks will be in groups except for 'Feel good Friday' when we will all be together (Search your emails for your google meet time)
-Enjoy completing this weeks challenges, search for them on our class web page or on google classroom. 

-Clubs are starting this week, you can find them on the school website - kids zone - video resource centre

 

Enjoy working hard this week, remember to also relax and be happy. 
Miss Perry :)

Grid dysgu / Learning Grid

27/04/2020

Annwyl Cefn Llwyd,

Am benwythnos braf! Mae’r tywydd yma ar hyn o bryd yn well na bod ar wyliau, pwy sydd angen mynd i Sbaen neu Fecsico pan mae’r tywydd mor hardd â hyn?

Cefais i lwyth o amser teulu dros y penwythnos, eisteddais i yn yr haul, chwarae efo Rosie, cael barbeciw yn yr ardd a chwarae cwis efo’r teulu ar zoom. Er ein bod ni yn dechrau wythnos 6 neu 7 o ‘lockdown’ rydw i’n dwlu ar yr amser teulu, ond yr unig anfantais i hyn yw fy mod i’n colli chi i gyd. Rydw i’n edrych ymlaen at fynd yn ôl i’r ysgol, pwy sy’n teimlo fel hyn hefyd?

Gollyngodd fy chwaer sypreis ar stepen fy nrws, paced o fisgedi siocled, poeth gyda neges fach hefyd. Roedd rhain yn fisgedi blasus roeddwn i’n llyfu fy ngwefusau.

Erbyn hyn, pob nos Iau mae fy stryd i, i gyd yn dod at ei gilydd i glapio, canu a chefnogi’r NHS. Mae gennym ni ‘DJ’ go iawn yn y stryd hefyd, felly mae fe’n chwarae cerddoriaeth yn uchel iawn ac rydyn ni i gyd yn canu yn ein stryd am oriau. Pob nos Iau, teimlaf lawn hapusrwydd a balchder. Beth ydych chi’n gwneud pob nos Iau i ddiolch i’r NHS?

 

Oes unrhyw un wedi trio rhywbeth newydd y penwythnos yma? Cofiwch Gefn Llwyd, i aros yn iach, yn ddiogel ac yn hapus. Rwy’n colli chi!

Welai chi cyn bo hir J

Miss Perry

Her y Dydd / Daily Challenge 

24/04/20

Bore da i chi gyd, 
Wel dyma ni, wedi cyrraedd diwedd ein hwythnos :) Mae'n deimlad braf i wybod bod y penwythnos ar y gorwel... tybed beth yw eich cynlluniau chi? Gwersylla yn yr ardd, gwneud y sialens bwced o ddŵr neu ymlacio pur. Beth bynnag rydych chi am wneud mwynhewch y tywydd braf gyda'ch teulu. 
HER Y DIWRNOD  - Gan ei bod hi'n ddydd Gwener Gwych, mae eich her heddiw yn fach o sbort gwirion. Mae angen i chi tapio eich byd bawd i'ch llaw a cheisio mynd amdani i wneud pethau arferol y dydd efo'ch pedwar bys. Pa bethau sy'n amhosib heb fys bawb? Pa bethau lwyddoch chi wneud? Mae gennych chi amser o awr (unrhyw bryd yn ystod y dydd) i wneud yr her yma! Haha! Postiwch luniau neu fideos ohonoch chi'n trio gwneud pethau pob dydd ar ein Facebook, Trydar neu i mi ar e-bost. 

 

Pob Lwc! Welai chi nes 'mlaen. 
Miss Perry

 

A very Good Morning to you all, 
Here we are, we have reached the end of our first week back homeschooling :) It's such a great feeling knowing that the weekend is just around the corner... I wonder what your plans are? Camping in the garden, completing the bucket challenge or just purely relaxing. Whatever you are doing enjoy your weekend with the lovely weather and your family. 
TODAY'S CHALLENGE - As it's FRI-YAY, your challenge for today is going to be a little bit of silly fun. You will need to tape your thumb to the rest of your hand (so that you are unable to use it) and go about daily activities with just your four fingers. How difficult will this be? What have you managed to do? What has been impossible? You have an hour to complete this challenge (at any point during the day) Haha! Post any videos or pictures of your efforts or failures on our Facebook, Twitter or by simply e-mail myself. 

 

Good luck! I'll see you later on. 
Miss Perry 

23/04/20

Bore da Cefn Llwyd :)
Mae'r tywydd yn heulog unwaith eto, hwre!! Mae'n braf gweld eich holl waith, fideos a lluniau amrywiol, rydych chi wir yn mwynhau amser yn eich cartrefi.
Heddiw, mae her y dydd yn seiliedig ar 'Wyddoniaeth' os ydy'r adnoddau efo chi adref, hoffwn petai chi'n gallu trio i dyfu enfys... "Beth?!" Ydy'r cwestiwn rydych chi siŵr o fod yn dweud. Ond gwyliwch y clip isod i'ch helpu. Hoffwn i weld eich llwyddiannau, felly os oes modd danfonwch luniau neu fideos i mi ar Facebook, Trydar neu ar e-bost.
Pob lwc a mwynhewch! :)
Miss Perry

Good Morning Cefn Llwyd :)
The weather is sunny once again, yay!! It's lovely seeing a variety of all your work, videos and pictures, keep them coming, you're all obviously having a great time at home.
Today, your challenge of the day is based on 'Science', if you have the resources at home, I'd like you to grow a rainbow..... "What!?" Is probably the question your asking yourselves right now. But, if you watch this video below it will explain and help you. It would be lovely if you could show me your success stories, so if you re able please send me photos or videos on Facebook, Twitter or via e-mail.
Good luck and enjoy :)
Miss Perry

22/04/20

Bore da Cefn Llwyd,
Am ddiwrnod creadigol a chyffrous ddoe. Mwynheuais i weld eich holl waith celf! Heddiw mae gennych chi her fathemateg. Gobeithio y byddech chi'n mwynhau'r her yr un faint a'r celf. Cofiwch i feddwl yn fathemategol ac yn rhesymegol wrth ddatrys yr her, mae'n helpu i ddangos eich gwaith cyfrifo. 
Pob Lwc!

 

Good Morning Cefn Llwyd,
What a creative and exciting day we had yesterday. I enjoyed seeing all of your doodles. Today you have a different challenge, a mathematical one, I hope that you'll enjoy this just as much. Remember to think mathematically and use your reasoning skills. It always helps to show your working out. 
Good Luck!

21/04/20

Bore da Cefn Llwyd!
Gobeithio eich bo' chi i gyd wedi cael noson dda o gwsg. Mae'n hyfryd i weld chi'n gweithio mewn cymaint o wahanol ffurf. Dydw i methu aros i weld chi gyd am 11yb ar google meet. Rydw i'n aros yn gyffrous. Mae her y dydd heddiw angen i chi feddwl yn greadigol a gwneud bach o 'dwdlo'. Mae'r dasg yma yn hyfryd er mwyn creu banner ar gyfer drws neu wal eich ystafell wely. Hoffwn i weld eich tasgau yn llenwi 'Facebook' neu 'Trydar' gyda lliw!
Pob lwc a phob hwyl.
Miss Perry 😁

 

Good Morning Cefn Llwyd!
I hope that you've all had a restful night sleep.It's lovely to see you all working in different ways :) I cannot wait to see you all on google meet at 11am, I'm waiting very excitedly. Today's task requires you to think creatively and do a little doodling. This task is a great one for you to create a door banner for your bed room or for a decoration on your bedroom wall. I'd like to see as much of your 'doodling' as possible, can we try and fill 'Facebook' or 'Twitter' with colour?

Keep safe, enjoy and I'll see you later,
Miss Perry 😁

Wythnos 4  / Week 4

20/04/20 - 24/04/20

Croeso nôl Cefn Llwyd!

Gobeithio eich bod chi i gyd wedi ymlacio a gwneud y gorau o'r tywydd braf ac wedi dychwelyd yn iach ac yn hapus. Dyma ni dechreuad i hanner tymor newydd ac yn gweithio o'r cartref. Roedd eich gwaith cyn Pasg yn rhagorol ac edrychaf ymlaen at eich holl waith caled eto. 
Pethau i gofio;
- Mae gwaith yn cael ei gosod pob dydd Llun am yr wythnos
-Google Meets dosbarth am 11yb pob dydd (cliciwch ar y linc pob dydd) 
- Danfonwch waith trwy google, neu gweithiwch yn eich llyfrau personol, fideos a lluniau ar facebook y dosbarth os ydych chi eisiau. 
- Mwynhewch a gofynnwch am help os oes angen. Cofiwch i ysgrifennu cwestiynau am waith ar google Classroom neu ar google meet. 

 

Dyma'ch cynllun gwaith am y bythefnos nesaf, plîs darllenwch hi yn ofalus. Rydym ni yn gwneud wythnos GYMRAEG felly mae angen i chi wneud eich tasgau yn y GYMRAEG yr wythnos yma.  Byddaf yn trafod yr holl beth efo chi yn ein 'google meet'. Rydw i hefyd wedi llwytho Fideos Dysgu i helpu chi efo gwaith. 

 

Methu aros i'ch weld chi!
Miss Perry

 

Good Morning all!

I hope that you've all had a relax and made the most of the glorious weather that we had over Easter. Here we are, at the beginning of a new half term, and working from home. Your work before Easter was exceptional and I look forward to receiving your hard work again this term. Here's a few little things to remember;
- Work will be uploaded every Monday, including a weekly plan, resources and tutorials where necessary. 
- Google meets are at 11am every day. A link will be uploaded to google classroom. 
- Please send work through google, or work in your personal books at home, or send videos and photos through on facebook if you wish. 
- Enjoy the tasks, and always ask for help if needed on the classroom page or on a google meet session. 

Here's your work for the next two weeks, please read it carefully. This week we are working in WELSH, you will need to complete your tasks through the Welsh language please. I will discuss the new working grid with you this morning at 11am on google meet. A new change is I have also uploaded teacher videos to help with some tasks. 

 

Can't wait to see you all!
Miss Perry

Gweithgareddau Ymarfer Corff / Weekly Physical Activities 

  Gwyliau Pasg   / Easter Holidays  6.4.20 - 17.4.20

Mwynhewch eich gwyliau Pasg.   Dyma rai adnoddau ar gyfer y gwyliau.

Enjoy your Easter holiday.  Here are some fun things to do.”

Cystadleuaeth y Pasg, an Easter competition

Wythnos 2  / Week 2

30/03/20 - 03/04/20

 

Bore da Cefn Llwyd,
Dyma eich cynllun gwaith ar gyfer yr wythnos. Darllenwch y cynllun er mwyn darganfod pa dasgau sydd gennych chi i gwblhau. Pob dydd byddaf yn llwytho adnoddau a tasgau neu fideos i helpu chi gyda'r tasgau.
Pob dydd am 11yb byddaf yn gwneud sesiwn google meet os oes angen unrhyw help. Edrychwch ar y cynllun am mwy o wybodaeth.
Hefyd, pob am yn ail diwrnod byddwn i dal yn ysgrifennu dyddiadur atoch chi er mwyn i chi ysgrifennnu un yn nol neu yn gosod problem mathemategol i chi wneud.

Good Morning Cefn Llwyd,
Here is your weekly plan for work. Read the plan carefully and find out what tasks have been planned for you to complete daily. Every day I will be uploading helpful documents, videos and worksheets to help you complete the daily tasks.
Every day at 11am I will also be holding a google meet session for anyone who wants help. Read the weekly plan for more information.
Also, every other day I will still be writing a diary for you all to read and to write one back to me, on the other day I will be posting a mathematics challenge for you to complete.

Pob hwyl Cwfn Llwyd :)
Miss Perry

Gweithgareddau Ymarfer Corff / Keep Fit Activities 

Dyddiadur Miss Perry 

20/04/2020

Annwyl Cefn Llwyd

Croeso nôl! Mae hi mor braf i ysgrifennu atoch chi, ac edrychaf ymlaen yn fawr iawn at ein ‘google meet’ ni heddiw am 11yb. Sut mae eich gwyliau Pasg wedi bod? Llwyddoch chi i wneud y mwyaf o’r tywydd braf?

 

Am wyliau mor heulog! Treuliais i fwy o amser yn yr ardd nag unrhyw le arall. Roedd gen i restr hir o bethau roeddwn i eisiau gwneud…. Ond. Doeddwn i ddim eisiau colli’r tywydd braf, felly treuliais i amser yn plannu blodau a phlanhigion, yn mynd am dro ac yn chwarae yn yr ardd ac yn y pwll nofio bach, bach iawn efo Rosie. Un noson cafon ni disco ‘glow sticks’ roedd yr holl beth yn wych! Roedd y lluniau a fideos mor dda. Roedd e fel petai ysbrydion yn dawnsio.

 

 

Tybed faint o siocled bwytwch chi i gyd? Os ydych chi fel fi… gormod!! Cafon ni wyau Pasg o bob math; galaxy, nestle, dairy milk…. Yumm! Cafodd Rosie ei sbwylio yn fawr iawn. Gadawodd y teulu wyau Pasg wrth y drws ffrynt, roedd hyn bach yn drist gan nad oedden ni’n gallu treulio amser gyda’n gilydd.

 

Buais i’n coginio, coginiais i gacennau siocled ‘rice crisy’ roedden nhw mor flasus â bwytais i bron pob un. Taflodd Rosie ‘rice crispies’ siocled ar draws y gegin i gyd. Roedd y lle yn llanast mawr. Pa bethau gwnaethoch chi efo’r teulu?

 

Fy sgil newydd …. Rydw i wedi gwneud dechreuad ond, heb ddysgu sgil newydd eto achos rydyn ni’n aros am archeb o B&Q. Rydw i’n bwriadu adeiladu ffens newydd yn yr ardd blaen oherwydd torrodd e yn ystod Storm Dennis. Felly pob lwc i mi. Byddaf yn cadw chi ‘up to date’ efo’r datblygiadau.

Dydw i methu aros i glywed a gweld lluniau o’ch hanesion dros y Pasg. Wedi eich colli chi i gyd yn fawr iawn. Gobeithio eich bod chi i gyd yn iach, yn hapus ac yn ‘tanned’!

 

Hwyl am y tro,

Miss Perry

03.04.20

Siwmae pawb,

Dyma ni, gwyliau Pasg ar y gorwel. YAY! Beth ydych chi fel teulu yn mynd i fod yn gwneud? Er bod fy ngwyliau Pasg I yn mynd i fod bach yn wahanol eleni, oherwydd sefyllfa’r byd, rydw i dal yn mynd i wneud pob peth posib i fwynhau, joio a gwenu pob dydd.

Yn yr ysgol, byswn ni’n dathlu dydd Gwener Wych…… mae sypreis bach ar y ffordd i chi ar ‘google classrooms’, rhywbeth i wneud i chi wenu J. Beth am i ni gyd dathlu dydd Gwener wych yn y tŷ yn lle, felly ceisiwch wneud y pethau yma;

 

•       Gwneud rhywbeth i wneud i rywun wenu

•       Chwerthin gyda’r teulu

•       Gwrando ar eich hoff ganeuon/gwylio eich hoff ffilm

•       YMLACIO

Yn barod y bore ‘ma, mae fy nheulu i wedi gwneud i mi wenu gyda brecwast yn y gwely. Mwynheais I bob darn o fy macwn, tost a phaned o de. Cododd hyn fy nghalon i….. Ydych chi’n gallu gwneud rhywbeth tebyg i’ch teulu?

 

Felly, yn ystod y bythefnos o wyliau, cymeraf luniau o bopeth i rannu efo chi pan fydd y gwyliau yn dod i ben. Hefyd, os ydw i’n llwyddo rydw i’n bwriadu dysgu sgil newydd……www cyffrous.

Watch this space Cefn Llwyd.

 

Edrychaf ymlaen at glywed eich hanesion mewn pythefnos. Byddwch yn ddiogel, yn iach ac yn hapus J

 

Pob hwyl,

Miss Perry

01/04/2020

Annwyl Cefn Llwyd,

CREDWCH CHI FYTH!! Neithiwr enillais i’r loteri! 1,000,000 o bunnoedd!

FFŴL EBRILL!!

Dros y diwrnodau diwethaf, rydw i wedi bod yn hynod o brysur yn paratoi gwaith, ateb e-byst a gwneud galwadau ffôn ‘google meet’ efo chi. Mae’n rhaid i mi gyfaddef, mae’r sesiynau ‘google meets’ wir yn codi fy nghalon, rydw i’n dwlu gweld eich wynebau hapus ac yn mwynhau cael cloc efo chi i gyd. Gobeithio eich bod chi yn mwynhau hefyd J

 

Wel, ar brynhawn dydd Llun digwyddodd rhywbeth rhyfedd yn fy ngardd gefn. Am y tro cyntaf ers symud yma gwelais i ddraenog. Ie, draenog bach yn chwilota yn yr ardd am fwyd ac rwy’n credu cael bach o awyr iach. Roedd Rosie wrth ei fodd, gwaedodd hi a dilynodd hi’r draenog o bell. Roedd y ddwy ohonom ni wedi gwefreiddio. Felly mae cymydog newydd efo ni nawr o’r enw Mr Dewi Draenog.

 

Er bod ein diwrnodau yn brysur, trïais i dreulio amser gyda Rosie rhwng gwneud gwaith ysgol, mwynheais i gael picnic yn y lolfa dydd Mawrth. Mwynheuodd Rosie eistedd yn y canol a bwyta llond paced o Quavers a bagels. Mae hi’n un arall sy’n mwynhau bwyta. Pa fath o bethau gwahanol ydych chi wedi gwneud yr wythnos yma? Oes gennych chi unrhyw brofiadau neu sgiliau newydd i rannu?

Mwynhewch weddill yr wythnos,

Pob Hwyl,

Miss Perry

30/03/2020

Bore da Cefn Llwyd, 

 

Sut oedd eich wythnos gyntaf o weithio ‘adref? A lwyddoch chi ddysgu unrhyw sgiliau neu wybodaeth newydd? Cefais i benwythnos da, er fy mod i dal yn ‘stuck’ yn y tŷ. Mwynheais i deithiau cerdded o gwmpas ein pentref yn yr haul, wrth redeg ar ôl Rosie. Mae hi’n fy nghadw i’n iach. 

 

Am y tro cyntaf eleni, torron ni’r glaswellt yn yr ardd gefn a blaen. Maen nhw’n edrych gymaint yn well, dydy’r ardd ddim yn edrych fel rhyw goedwig wyllt rhagor. Mae Rosie wrth ei fodd gan ei bod hi’n medru rhedeg yn gyflymach heb gwympo. 

 

Treuliais i gryn dipyn o amser yn chwarae a mwynhau amser efo Rosie, llwyddon ni i greu enfys i fynd i fyny yn y ffenest, er bod Rosie yn sgriblo ym mhobman. Buon ni hefyd yn coginio cacen siocled, fy hoff beth i yn y byd! Trïodd Rosie llyfu’r llwy!! Ych a fi!

 

Yr wythnos yma, edrychaf ymlaen yn fawr iawn at weld eich gwaith a siarad efo chi ar google meet. Mae hi wedi bod yn bythefnos ers i mi eich gweld chi. Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod i’n eich colli chi i gyd. Gobeithiaf eich bod chi i gyd yn cadw’n brysur ac yn ddiogel ac yn gwrando ar negeseuon pwysig Boris Johnson. 

 

Pob hwyl! 

Miss Perry

26.03.20

Bore da Cefn Llwyd,

Am lwyth o ddyddiaduron bendigedig i ddarllen, diolch i’r rhai ohonoch chi sydd wedi eu danfon nhw, maen nhw wedi fy nghadw i’n gwmni. Rydw i mor falch i glywed eich bod chi gyd yn cadw’n iach, yn gweithio ac yn mwynhau’r tywydd braf yma.

Yr wythnos yma rydw i wedi bod yn paratoi gwaith i chi ar gyfer google classroom wythnos nesaf, mae hyn wedi fy nghadw’n brysur. Heb anghofio am Rosie, mae’r anghenfil bach yma wedi bod yn gwneud llanast eto. Er hyn   mae hi wedi bod yn joio allan yn yr ardd ac rydym ni wedi bod allan am dro pob dydd. Hoff beth Rosie a finnau ydy cyfri’r anifeiliaid gwelwn ni wrth gerdded.

Pa fath o bethau ydych chi’n gwneud er mwyn cadw’n brysur? Credwch chi fyth roedd yna grŵp o wiwerod yn fy ngardd yn chwarae ddoe. Eisteddais i a Rosie a’u gwylio am tua hanner awr. Pob dydd rydw i’n cadw mewn cysylltiad efo Mrs Morris ac rydyn ni wedi bod ar google meet. Mae’n braf gweld wynebau pobl wahanol J

Er fy mod i’n colli a chi i gyd, y peth gorau am fod adref ydy aros mewn pyjamas trwy’r dydd!! Ar hyn o bryd, rwy’ braidd yn ddiog! Oh well!

Hwyl am y tro,

Miss Perry  

24.03.20

Annwyl Cefn Llwyd, 

Wêl am brofiad newydd! Erbyn hyn rydw i wedi treulio wythnos adref o achos y feirws yma, mae'r diwrnodau wedi bod yn hir, ond rydw i a'r teulu yn iach a dyna yw'r peth pwysicaf. Mae'r wythnos yma wedi bod yn well gan fod yr haul yn tywynnu, gobeithio eich bo' chi gyd wedi cael bach o awyr iach. Fel rydych chi'n gallu dychmygu, mae Rosie yn dwlu fy mod i adref gyda hi, i fod yn onest dydy hi heb adael fy ochr i ers dydd Mawrth diwethaf.... mae'n braf gweld gymaint ohoni hi. Rydyn ni wedi treulio llawer o amser yn lliwio, paentio, chwarae yn yr ardd ac yn gwylio Peppa Pig. Rydw i erbyn hyn yn CASÁU'R rhaglen!!

Yr unig broblem gyda bod adref yw'r llanast! Mae Rosie fel rhyw fath o gorwynt o gwmpas y lle yn difetha popeth ac yn creu mwy a MWY o lanast pob eiliad. Fel y gallwch chi ddychmygu rydw i weld y smonach yma ac yn tacluso pob pum munud... ac wedyn mae'n creu smonach eto. Rydw i wedi gosod llun isod i ddangos i chi... :( Ydych chi'r un mor flêr? Gobeithio eich bo' chi gyd yn iach ac yn tacluso ar ôl eich hunan, NID fel Rosie. Rydw i'n edrych ymlaen at glywed beth sydd yn digwydd yn eich bywydau chi. 
Hwyl am y tro,

Miss Perry

Sialens Mathemateg/Rhesymu 

02/04/20

Bore da Cefn Llwyd,
Gobeithio eich bod chi i gyd yn gwneud digon o ymlacio achos rydych chi'n gweithio mor galed. Dyma sialens newydd mathemateg i chi. Edrychaf ymlaen at weld eich cyfrifiadau a syniadau.
Pob Lwc!

Good Morning Cefn Llwyd,
I hope that you are all doing enough relaxing to balance out all of the fantastic work that your doing. Here is your new Mathematics challenge. I look forward to seeing your calculations and ideas.
Good Luck!

31/03/20

Bore da Cefn Llwyd,
Faint ohonoch chi mwynheuodd y sialens mathemateg diwethaf? Da iawn Gwenllian a Jayden am gwblhau a llwyddo! Dyma un arall i chi ..... danfonwch eich atebion neu lluniau o'ch gwaith i mi ar google, sylwadau neu Trydar :)
Pob Lwc!

Good Morning Cefn Llwyd,
How many of you enjoyed the last maths challenge? Well done Gwenllian and Jayden for completing and succeeding! Here's another one for you .... send your answers or pictures of your calculations to me on google, comments or Twitter :)
Good Luck!

27/03/20

Noswaith dda Cefn Llwyd, rhag ofn eich bod chi'n diflasu heno 'ma, neu dros y penwythnos dyma sialens mathemategol i chi ddatrys. Dangoswch eich gwaith cyfrifo a'r amser cymerwyd i wneud y sialens yn y 'comments' isod os ydych chi'n llwyddo! Pob Lwc!!

Croeso i Gefn Llwyd!

Welcome to Cefn Llwyd!

 

Miss Perry yw ein hathrawes ddosbarth. Mae Mr Lush yn gwneud prosiect Celfyddydau Mynegiannol gyda ni pob bore dydd Mawrth.

 

Mae 30 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni ym mlwyddyn 5.  Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur, gyffrous a hapus i’n paratoi tuag at ein blwyddyn olaf blwyddyn nesaf.

 

Miss Perry is our class teacher. Mr Lush also teaches us on a Tuesday morning where we are learning about the Expressive Arts.

 

There are 30 pupils in our class in year 5. 

We are all looking forward to a year full of exciting, happy and new experiences in preparation for moving into our last year, next year.

 

Ein Thema / Our Theme

Thema y tymor hwn yw ‘Darn bach o dir'

 

Our theme this term is 'A Piece of Land'

For regular photos and class activities follow us on twitter - @bachysgol

or visit our google classroom

 

 

Pethau i’w Cofio

Ymarfer Corff - pob dydd Mawrth (Bydd angen i blant ddod â chit chwaraeon i’r ysgol: llodrau / leggins du, crys-t gwyn a threiners).

Darllen - Angen dod a bag darllen i’r ysgol bob dydd.

Poteli dŵr - Rydyn ni’n annog y plant i ddod â photel plastig o ddŵr wedi’i lenwi i’r ysgol bob dydd (nid sudd neu sgwash, er mwyn atal pydredd dannedd).

Coll - A allwch sicrhau bod enw eich plentyn wedi’i hysgrifennu tu mewn i bob dilledyn.

Ffrwythau - plîs dewch â darn o ffrwyth, cig neu pecyn iogwrt i’w fwyta amser chwarae neu 20c yn ddyddiol i brynu darn o ffrwyth yn ein siop ffrwythau.

Gwaith Cartref - Annogir pob plentyn i ddarllen yn rheolaidd. Yn achlysurol rhoddir darnau penodol o waith cartref megis; sillafu ychwanegol, ymarferion rhifedd neu brosiectau thematig.

 

Things to Remember

P.E - Every Tuesday - (pupils are asked to bring a P.E. kit to school so that they can change for lessons. Clothing and bags should be labelled; the bag should include a plain white t-shirt, black shorts/trousers and trainers).

Reading – Reading books must be returned every day.

Water bottles – children may bring water bottles to school (already filled). No other drinks are permitted, only water!!

Lost clothing – Please ensure that your child’s name is clearly marked on every item of clothing.

Fruit - We are a healthy school. Please provide your child with a healthy snack (no cereal bars) to eat at break times. A piece of fruit can be bought for 20p at our fruit tuck shop.

Homework - All pupils are expected to read regularly. Additional pieces of homework may be provided by the class teacher, for example; additional spelling, numeracy and literacy exercises and occasionally thematic projects. 

                              Gweithio o adre/Home learning
Gwefannau Defnyddiol/Useful Websites 

Samplau Profion Gweithdrefnol / Procedural Sample Tests

Samplau profion Darllen/Reading test Samples

TAPAS - Mathemateg Bl.5 
Top